RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

Zvony Podzoboria 1

Zvony Podzoboria

Horúca knižná novinka!
Zvony Podzoboria budú uvedené do života 21.11.2017
Nitra, 15.11.2015 - Nový knižný titul Zvony Podzoboria z autorského pera prof. Imricha Točku a doc. Alexandra Fehéra bude slávnostne uvedený do života v utorok 21.11.2017 o 18.00 hod v Dome kultúry v Kolíňanoch. Slávnosť bude otvorená aj pre verejnosť, záujemcovia si tam budú môcť kúpiť knihu za uvádzaciu cenu 19€.

Jedná sa o reprezentačné knižné dielo formátu A4 s rozsahom takmer 200 strán. Kniha je mimoriadne vizuálne atraktívna, je naplnenáé desiatkami pútavých fotografií. K atraktivite tohto diela prispieva aj skutočnosť, že je napísaná zrkadlovo dvojjazyčne v slovenskom a maďarskom jazyku.
Autori vo svojom novom knižnom diele prezentujú prehľad histórie a súčasného stavu zvonov, ktoré sa nachádzajú v kostoloch, zvoniciach, kaplnkách a školách trinástich obcí Podzoboria.
Kampanologický výskum autori robili v 13 obciach regiónu Podzoborie. Komplexne pritom pokryli všetky objekty sakrálneho aj iného charakteru v každej obci tohto regiónu, v ktorých sú v súčasnosti umiestnené zvony.
V úvodných kapitolách sa autori venujú samotnej kampanológii, pôvodu a poslaniu zvonov, technológii ich výroby a taktiež aj histórii zvonov na našom území. Druhá hlavná časť knihy je venovaná prezentácii výskumu v jednotlivých lokalitách. Všade je opísaná stručná história zvonov v jednotlivých objektoch. V každom z nich sú opísané aj podmienky konkrétneho zvonového stanovišťa.

Prof. Točka dodáva:
„V roku 2012 som spracoval a knižnou formou prezentoval výskum zvonov v mojom rodnom meste. Bolo mi cťou sa v spolupráci s doc. Fehérom k tejto problematike vrátiť. Zvony majú v kultúrnych tradíciách regiónu Podzoboria veľký význam. Tieto tradície vychádzajú z európskych kultúrnych koreňov, ale v skutočnosti je to dedičstvo, ktoré nie je možné pripísať ani jednému národu.“

Doc. Fehér spoluautora dopĺňa:
“Podzoborie je región, ktorý si ctí tradičnú kultúru a životné hodnoty predkov. Vo všetkých obciach sa kostoloch ešte stále zvoní. Zvuk zvonov, tak ako po stáročia, patrí do koloritu ich života Aké sú vlastne tie podzoborské zvony, ktoré sú skryté vo vežiach pred očami bežných ľudí? Odpoveď na túto otázku sme sa pokúsili prezentovať touto knihou, veríme, že sa nám to podarilo.“

V knihe sa čitateľ aj dozvie:
- Ktorom objekte Podzoboria sa nachádza najviac zvonov
- V akom jazyku sú najčastejšie nápisy na týchto zvonoch
- Ktorý z týchto zvonov je najstarší
- Ktorý je najväčší a koľko váži
- Ktorý je najbohatšie zdobený

O autoroch:
Prof. Ing. Imrich Točka, CSc., sa narodil v roku 1941 v obci Tormoš (dnešná Chrenová - súčasť mesta Nitry). Je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pôsobil ako pedagóg na dnešnej Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Vo svojej záujmovej činnosti sa zameriava na regionálnu históriu, numizmatiku a kampanológiu. Z týchto oblastí od roku 2002 spracoval a vydal pätnásť knižných publikácií z oblasti regionálnej histórie. Najobsiahlejšími a najkomplexnejšími boli jeho knižné tituly NITRIANSKE ZVONY z roku 2012, ZOBOR z roku 2014 a TORMOŠ – CHRENOVÁ v zrkadle času z roku 2015.
V roku 2016 dostal cenu mesta Nitry za celoživotný príspevok ku kultúrnemu rozvoju a propagácii mesta.
Kniha je dostupná u p. Berecovej na tel.č. 037/6585171

Doc. Ing. Alexander Fehér, PhD. (tiež Sándor Fehér) sa narodil v roku 1967 v Nitre
a v súčasnosti je mimoriadnym univerzitným profesorom environmentálneho manažérstva
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Je zástupcom vedúceho Katedry udržateľného rozvoja Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, riaditeľom národného centra Programu Baltickej univerzity.
V rámci odbornej literárnej tvorby publikoval vyše 180 vedeckých a odborných príspevkov vo vyše 20 krajinách sveta. Je tiež autorom alebo spoluautorom niekoľkých monografií z oblasti regionálnej histórie.
V roku 2016 získal Cenu ministra životného prostredia SR. Venuje sa tiež regionálnej histórii Podzoboria.
V roku 2017 spolu s manželkou Ing. Ivetou Fehér Pindešovou otvorili regionálne Múzeum
Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor:
VII. ročník Katarínskej kvapky krvi 1

VII. ročník Katarínskej kvapky krvi

VII. ročník Katarínskej kvapky krvi celý text

ostatné | 16. 11. 2017 | Autor:
#

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020- verejné prerokovanie

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, predložil dňa 6. novembra 2017 Okresnému úradu Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020”, ktorý Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutému orgánu zasielame.

Vaše písomné stanovisko k uvedenému strategickému dokumentu podľa § 12 ods. 1 zákona prosíme zaslať na adresu:
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra,
najneskôr do 21 dní od jeho doručenia (prosíme zasielať iba pripomienky).

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020” sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020
celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:
Vývoz komunálneho odpadu_15.11.2017 1

Vývoz komunálneho odpadu_15.11.2017

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že v harmonograme v komunálnom odpade nastala tlačová chyba t.z., že podľa cyklov bude vývoz komunálneho odpadu a čiernych kuka nádob zrealizovaná dňa 15.11.2017 t.j. v stredu. celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor:
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu 1

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu_18.11.2017

Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor:
Csemadok

Pozvánka_ Po stopách Zoltána Kodálya, 25.11.2017

Základná organizácia Csemadok Štitáre Vás pozýva na podujatie Po stopách Zoltána Kodálya, ktoré sa uskutoční 25. novembra 2017 so začiatkom o 14,00 hod. v Spoločenskom dome v Štitároch. celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor:
ZD

ZD, a.s. _ Výzva na okliesnenie stromov a porastov

v prílohe celý text

ostatné | 8. 11. 2017 | Autor:
VUC

Voľby do orgánov NSK konaných 04.11.2017 - výsledky

Výsledky o hlasovaní vo volebnom okrsku Štitáre vo voľbách do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných 04.11.2017. celý text

ostatné | 6. 11. 2017 | Autor:
pozvánka

Pozvánka na II. ročník regionálnej ochutnávky destilátov v Čechynciach

Regionálne združenie podzoborských obcí ktorého členom je aj naša obec Vás srdečne pozýva dňa 17.novembra 2017 (piatok) od 17.00 do kultúrneho domu v Čechynciach na II. ročník regionálnej ochutnávky destilátov. Vzorky sa zbierajú na miestnom obecnom úrade vždy v pracovných dňoch a počas úradných hodín do 10.novembra – piatok do 12.00 hod. Z každej vzorky je potrebné odovzdať 0,35 litrov. Účasť v súťaži je bez štartovného, t.j. je bezplatná. Bližšie informácie Vám poskytneme na obecnom úrade. celý text

ostatné | 2. 11. 2017 | Autor:
MŠ - Polícia v materskej škole 1

MŠ - Polícia v materskej škole

Polícia v materskej škole celý text

ostatné | 31. 10. 2017 | Autor:
Oznámenie PZ SR

Oznámenie PZ SR

Oznámenie PZ SR celý text

ostatné | 31. 10. 2017 | Autor:
oznam

Oznámenie pre občanov_ odvoz KO 01.11.2017

Oznamujeme občanom, že odvoz komunálneho odpadu z domácností bude vykonaný podľa harmonogramu, t.j. 01.11.2017 v stredu i napriek dňu pracovného pokoja. celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor:
Omšový poriadok

Omšový poriadok na november 2017

Omšový poriadok celý text

ostatné | 30. 10. 2017 | Autor:
polícia

Výzva ORPZ Nitra

v prílohe celý text

ostatné | 27. 10. 2017 | Autor:
Septembrová prechádzka na Nitriansku kalváriu 1

Septembrová prechádzka na Nitriansku kalváriu

Septembrová prechádzka na Nitriansku kalváriu celý text

ostatné | 25. 10. 2017 | Autor:
Deň seniorov _22.10.2017 1

Deň seniorov _22.10.2017

Deň seniorov _22.10.2017 celý text

ostatné | 24. 10. 2017 | Autor:
Tekvičková slávnosť

Tekvičková slávnosť

Tekvičková slávnosť celý text

ostatné | 19. 10. 2017 | Autor:
obec

Pozvánka _ mesiac úcty k starším, 22.10.2017

V rámci mesiaca úcty k starším sa uskutoční spoločenské stretnutie, ktoré pripravuje Obec Štitáre v spolupráci s Materskou školou.
Na stretnutie, ktoré sa uskutoční 22. októbra 2017 o 15,00 hod. v sále Spoločenského domu pozývame všetkých našich dôchodcov a zvlášť jubilantov, ktorým chceme pri tejto príležitosti zablahoželať. Bohatým kultúrnym programom Vás potešia Vaše vnúčatá a detský tanečný folklórny súbor z Čechyniec. Nebude chýbať občerstvenie a malý darček. celý text

ostatné | 17. 10. 2017 | Autor:
Upozornenie 1

Upozornenie

Vážení občania,
od dňa 11.10.2017 sa začínajú vykonávať práce súvisiace s odvodnením ulice Fábryho. Preto vás vyzývame, aby ste na ulici Fábryho neparkovali!! celý text

ostatné | 11. 10. 2017 | Autor:
Oznámenie o odpise stavu vodomerov 1

Oznámenie o odpise stavu vodomerov

Obec Štitáre, v zastúpení starostkou obce Ing. Zuzanou Vinkovičovou, Vás ako vlastník verejného vodovodu vyzýva, aby ste pracovníkom Obecného úradu v Štitároch, umožnili vykonanie odpisu stavu meradla umiestneného na vodovodnej prípojke, ktorým sa meria množstvo vody dodanej z verejného vodovodu.
Odpis bude uskutočnený v dňoch od 09.10.2017 v čase od 8,00 hod. – do 15,00 hod..
V prípade, že sa nebudete zdržiavať v mieste odpisu stavu vodomeru, žiadame o zabezpečenie inej osoby, prípadne povolenia na vstup.
celý text

ostatné | 6. 10. 2017 | Autor:
voľby

Voľby do VUC 2017 _ 04.11.2017

informácie v prílohe celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor:
zvony

Zvony podzoboria _knižka

Informácia o pripravovanom novom knižnom titule - Zvony Podzoboria - Zoboralja Harangjai. celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:
ceragem

Oznámenie _ Ceragem posteľ zdarma

Z titulu mesiaca úcty k starším, seniori s trvalým pobytom nad 60 rokov majú v mesiaci október 2017 "Ceragem zdravotno-rehabilitačnú posteľ" zdarma.
celý text

ostatné | 4. 10. 2017 | Autor:
NOCR

Pozvánka _ Šarkaniáda v Nitre, 15.10.2017

Nitrianska organizácia cestovného ruchu a Mesto Nitra vás už po piatykrát pozývajú na obľúbenú „Šarkaniádu“ na nitrianskej Kalvárii. Podujatie je určené nielen pre deti ale aj dospelých.
V tomto roku sa bude podujatie organizovať v nedeľu 15. októbra 2017 od 13.00 hodiny na Kalvárii v Nitre. Obloha sa opäť zaplní šarkanmi rôznych farieb, veľkostí a tvarov. Tešiť sa môžete na úžasnú čokoládu s gaštanovým pyré, detské tvorivé dielne, gaštanové jazýčky či osviežujúce limonády. Príjemný relax si doprajete v oddychovej zóne. Najzaujímavejšie šarkany budú odmenené peknými cenami. Taktiež, ako každý rok, bude možné šarkany zakúpiť priamo na mieste. Tešíme sa na stretnutie s vami.
V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva na sobotu 21. 10. 2017, o čom bude uverejnená informácia na facebookovej stránke a webe Mesta Nitra a Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.
Viac informácií na www.nitra.sk a www.visitnitra.sk alebo na tel. č. 0911 392 860.

celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor:
odpad

Jesenný zber odpadu, 07.10.2017

Oznamujeme občanom, že dňa 07.10.2017 podľa harmonogramu na rok 2017 sa uskutoční "Jesenný zber odpadu". celý text

ostatné | 2. 10. 2017 | Autor:
Omšový poriadok

Omšový poriadok _ Október 2017

Omšový poriadok na mesiac Október 2017 celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor:
kanalizácia

Budovanie kanalizácie v obci

informácia o finančnom vyjadrení budovania kanalizácie v obci _ v prílohe celý text

ostatné | 28. 9. 2017 | Autor:
kanalizácia

Oznámenie - Obec buduje kanalizáciu

Obec Štitáre informuje občanov o začatí stavebných prác na kanalizácii ul. Pri Prameni, Jókayho horná časť a stavebných prác na odvodňovacom kanáli na ul. Fábryho.
Podrobnejšie informácie sú v prílohe. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor:
cirkus

Pozvánka do cirkusu v Štitároch

Dňa 20.9.2017 v stredu o 18,00 hod. a 21.9.2017 vo štvrtok o 16,30 hod. pri spoločenskom dome v Štitároch sa pod šapitó Cirkusu Czechoslovakia uskutoční varietný program v ktorom uvidíte: Akrobaciu na pohyblivých valcoch- ROLLA AMERICANO, Ilúziu majstra Hoodiniho- útek zo singsingu, telepatiu s divákom, akrobaciu na jednokolesovom bicykli, uvidíte aj cvičených psíkov a iné atrakcie. O smiech a zábavu sa postará náš šašo a pravý cirkusový klaun Žofré.

Vstupné na zadné miesta je 4€ pre deti a 5€ pre dospelých. Na predné miesta je vstupné o 1€ drahšie.

Rezervácie na telefonnom čísle: 0949 514 723
celý text

ostatné | 19. 9. 2017 | Autor:
Výstraha SHMÚ

Výstraha SHMÚ

Výstraha SHMÚ celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná