RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Vývoz žumpy

Typ: ostatné
Vývoz žumpy 1Vývoz žumpy

Obec Štitáre upozorňuje na povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Obec Štitáre, ako orgán štátnej vodnej správy, Vás upozorňuje na ustanovenia Zákona č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Novelou vodného zákona, sa zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou.

Na základe novely podľa § 36 ods. 4 je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť
zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť doklady
o takomto odvoze za posledné 2 roky na výzvu obce
alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.

Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz
požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol
odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd
.

Týmto si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že Obec Štitáre bude od 10. mája 2022 vyžadovať predloženie dokladov o vývoze žumpy.

Na základe novely podľa § 77 ods. 1, písmeno p) sa nepreukázanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy považuje za priestupok, za ktorý jemožné uložiť pokutu do 165 Euro.

Blok textu: Obec Štitáre


Vytvorené: 4. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2022 07:47
Autor: