RSS

Výber jazyka

Obsah

Farský úrad

 

Vo farnosti našej obce pôsobili (pôsobia) nasledovní kňazi:

1827 – 1832 - Ján Frimmel

1832 - 1848 Anton Zamaróczy (*1804)

1848 jún, júl, august františkán RogeriusSzórád

1899 – 1909 – Ladislav Fülöpp

1909 – 1936 – Ján Patrik

1936 – 1947 – František Schotter

1947 – 1977 – Michal Való

1978 – 30.06.-2008 – Pavol Kondé,narodený 12. 8. 1935 v Pohraniciach,ordinovaný (kňazská vysviacka) 9. 6. 1973

 1973 - kaplán Varín, 1973 - kaplán Močenok, 1978 - správca farnosti Kolíňany, 2001 - čestný dekan, príslušný k Nitrianskej diecéze

1.7.2008 – 30.6.2013  Markovič Jozef, narodený 16.10.1961 v Sekulác ordinovaný (kňazská vysviacka) 14.6.1997,15.6.1997 - kaplán Radošovce,,1.10.1998 - kaplán Dechtice,1.7.1999 – kaplán Dvorníky nad Váhom, 1.7.2000 – správca farnosti Beša,od 14.2.2008 príslušný k Nitrianskej diecéze, od 1.7.2008 -30.6.2013– Kolíňany

Od 01.07.2013   -      Marek Ďurás

 

 

(Zdroj: Schematizmus KC SR a www.mariasoft.sk )

 

Poštová adresa:

Rímskokatolická cirkev

Farnosť Kolíňany

Cintorínska ul.374

951 78 Kolíňany

 

Tel: 037-6316 221

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dekanát Močenok /naša obec patrí  do dekanátu Močenok/.

Dištriktuálny dekan: PhDr. Peter Brisuda

Dištriktuálny sekretár: Štefan Bukovan

 Farnosti:

BRANČ

         Veľká Ves

CABAJ-ČÁPOR

Cabaj, Pereš

IVANKA PRI NITRE

 

JAROK

 

KOLÍŇANY

Štitáre

MOČENOK

Horná Kráľová

MOJMÍROVCE

Štefanovičová, Veľká Dolina

POHRANICE

Dolné Obdokovce, Hosťová, Jáger

SVÄTOPLUKOVO

Suľany

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Nitrianska diecéza

 

- založená: pápežom Jánom VIII. bulou Industriae tuae v r. 880

- patróni diecézy: sv. Andrej Svorad a Beňadik

- katedrálny chrám: Bazilika sv. Emeráma v Nitre

- diecézny biskup: Mons. Viliam Judák

- biskupské heslo: "Jesus mitis et humilis" – "Ježiš tichý a pokorný" (por. Mt 11, 29)

- pomocný biskup: Mons. Marián Chovanec

 

- biskupské heslo: „Omnia impendam pro animabus vestris“ – „Všetko vydám za vaše duše“ (por. 2 Kor 12, 15)

- pútnické miesta: Nitra – Kalvária, Skalka nad Váhom, Topoľčany, Topoľčianky, Hronský Beňadik, Nová Ves nad Žitavou, Mechovička

 

Nitrianska diecéza v číslach:

- Počet dekanátov:  17

- Počet farností:  198

- Z toho národnostne zmiešaných farností:  55

- Obyvateľov v diecéze:  701 416

- Celkový počet veriacich katolíkov:  571 981

- Z toho katolíci s maďar. národnosťou:  61 976

- Počet diecéznych cirkevných škôl:  22

- Počet rehoľných škôl v diecéze:  2

- Rozloha diecézy:  5 932 km²

- Diecéza sa rozprestiera: na území 3. VÚC

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefónne zoznamy - Inštitúcie v Nitre

Biskupský úrad

ústredňa

037-772 1747
037-772 1724

sekretariát diecézneho biskupa

037-772 2430

generálny vikár

037-651 5571

hovorca biskupstva

0917 350 404 e-mail: hovorca.nr@rcc.sk

mzdová učtáreň

0911-913046

finančná učtáreň

0911-913046

hospodárske oddelenie

0903-265637

technické oddelenie

037-772 1762

fax

037-772 1749

Teologický inštitút

ústredňa + klapky

037-772 17 58

kancelária-ekonomika + fax

037-651 35 27

študijné oddelenie

037-772 17 85

kancelária, sestry

037-772 17 86

Kňazský seminár sv. Gorazda

ústredňa

037-651 28 20

rektorát + fax

037-651 28 27

Ostatné

Diecézny cirkevný súd

037-772 24 24

Diecézna Charita Nitra

037-772 17 92
037-772 17 98 - fax

Diecézna knižnica

037-772 17 43
037-772 17 94 - Mons. Ladislav Belás

Diecézny školský úrad

037-741 28 01 - fax

 

Historický kalendár Nitrianskeho biskupstva

 • 13. 2. (1921) Výročie biskupskej vysviacky prvých troch slovenských biskupov v Nitre (Kmeťko, Vojtaššák, Blaha)
 • 3. 3. (1973) Výročie biskupskej vysviacky troch slovenských biskupov v Nitre (Pásztor, Feranec, Gábriš)
 • 19. 6. (1968) Výročie smrti arcibiskupa Eduarda Nécseya
 • 30. 6. (1995) Výročie návštevy pápeža Jána Pavla II. v Nitre
 • 5. 7. Národná cyrilometodská púť v Nitre
 • 16. 7. (2005) Výročie biskupskej konsekrácie nitrianskeho biskupa Viliama Judáka
 • 16. 7. Výročná mariánska púť v Topoľčiankach
 • 17. 7. Sviatok patrónov Nitrianskeho biskupstva sv. Andreja Svorada a Beňadika
 • 17. 7. Výročná púť k patrónom Nitrianskeho biskupstva na Skalke nad Váhom
 • 15. 8. Výročná mariánska púť na Kalvárii v Nitre
 • 24. 8. (1951) Výročie biskupskej konsekrácie kardinála J. Ch. Korca
 • 8. 9. Výročná mariánska púť v Topoľčanoch
 • 18. 9. (1999) Výročie biskupskej konsekrácie nitrianskeho pomocného biskupa Mariána Chovanca
 • 22. 9. Sviatok patróna katedrálneho chrámu v Nitre – sv. Emeráma
 • 23. 9. (1995) Výročie požehnania obnoveného Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre
 • 21. 10. (1998) Obnovenie titulu Bazilika minor pre katedrálu sv. Emeráma v Nitre
 • 8. 11. (1988) Výročie smrti biskupa Jána Pásztora
 • 21. 11. Výročie posvätenia katedrálneho chrámu v Nitre
 • 22. 12. (1948) Výročie smrti arcibiskupa Karola Kmeťka
 • r. 829 – posvätenie prvého písomne doloženého kresťanského chrámu – Pribinovho kostola v Nitre
 • r. 1006 – prvý písomný doklad o jestvovaní Nitrianskej kapituly kanonikov

 

 =======================================================================

História

Nitrianska diecéza bola založená pápežom Jánom VIII. roku 880 bulou Industriae tuae a územne bola reorganizovaná 14.2.2008 dekrétom Kongregácie pre biskupov (N. 621/2003).
Jej hlavnými patrónmi sú benediktínski pustovníci sv. Andrej-Svorad a Beňadik. 

Nezabudnuteľnými ostanú slová pápeža Jána Pavla II., ktoré povedal pri svojej návšteve Nitry 30. júna 1995: 

"Som vďačný Pánu Bohu a som rád, že som mohol prísť do staroslávnej Nitry, ktorá je Betlehemom kresťanstva na Slovensku. Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu neďaleko stál prvý kresťanský kostol v stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828 pšeničné zrno stáva v Eucharistii Telom Krista, ktorý v sebe zjednocuje všetkých, čo ho s vierou prijímajú. Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom je jedným z najstarších biskupských sídiel medzi slovanskými národmi."

 

Nitrianska diecéza oslávila sviatok svojich patrónov

22.7.2012

Nitrianske biskupstvo oslávilo v uplynulom týždni sviatok svojich patrónov, svätých Andreja Svorada a Beňadika, pričom prvý z nich je aj patrónom Nitry.

Žili v 11. storočí ako pustovníci najprv v Nitre a potom na Skalke pri Trenčíne. Ich pozostatky sú uložené v relikviári v Bazilike - katedrále svätého Emeráma v Nitre.

Hoci ide o svätcov, ktorí žili pred tisíc rokmi, predsa príklad ich zasväteného života je aktuálny aj v dnešnej dobe. Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec, v tejto súvislosti pripomína, že „zasvätení dávajú našim mužom a ženám odvahu dať slov a za týmto slovom celý život verne stáť. Význam zasväteného života má hodnotu a cenu pre celý svet“.

Svätý Andrej Svorad bol v Nitre na Zobore v Kláštore svätého Hypolita benediktínskym mníchom, neskôr sa stal pustovníkom na Skalke pri Trenčíne. Tam sa k nemu pripojil jeho žiak svätý Beňadik, ktorý svojho učiteľa prežil iba o 3 roky. Po smrti boli obaja pochovaní v nitrianskej Bazilike a v roku 1083 ich pápež Gregor VII. vyhlásil za svätých.

V utorok 17. júla po skončení rannej svätej omše si veriaci v hradnej katedrále v Nitre uctili vystavené relikvie svätcov. Ich život ešte viac umocnil skutočnosť, že Nitra je považovaná za kolísku kresťanstva u nás.

Ku cti patrónov Nitrianskeho biskupstva sa minulý víkend konala púť na Skalke pri Trenčíne. Duchovný program otvorila svätá omša v sobotu večer. Predsedal jej nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Počas bohoslužby požehnal novú poštovú známku s motívom Skalky. V tejto súvislosti povedal: „Poštová známka je ako živý apoštol, ktorý prejde aj hranicami Slovenska a bude vo svete šíriť posolstvo z našej starobylej Skalky“. Nočný program vyplnila pobožnosť krížovej cesty na novovybudovanej Kalvárii, spojená s jej požehnaním, modlitba posvätného ruženca, adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a svätá omša koncelebrovaná novokňazmi Nitrianskej diecézy. V nedeľu predpoludním celebroval hlavnú svätú omšu v prítomnosti stoviek pútnikov skalský opát Mons. Jozef Kráľ. Veriacich pozval k vernosti „dedičstvu otcov“, a teda aj odkazu svätých Andreja Svorada a Beňadika.

Miroslav Lyko