Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Informácie o MŠ

Motto

„Učiť možno slovami, vychovávať príkladom.“

 J .A. Komenský

Vízia školy

„Materská škola plná radosti a šťastia.“

Materská škola Štitáre, so sídlom Pri Prameni 8 -  je jednotriedna štátna škola s vyučovacím jazykom slovenským.

Zriaďovateľom materskej školy je Obec Štitáre, štatutárny zástupca je starostka obce Valéria Kurucová

Personál

Riaditeľka MŠ: Mária Székelyová

Učiteľka MŠ: Renáta Kišucká

Prevádzková pracovníčka: Helena Molnárová

Charakteristika MŠ

 Materská škola poskytuje celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov. Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu v MŠ. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania, ktoré vydá riaditeľka MŠ.

Prevádzku materskej školy zabezpečujú dve učiteľky s odborným pedagogickým vzdelaním a jedna  prevádzková pracovníčka.

Naša materská škola má bohatú minulosť. Jej priestory pozná takmer každý starší obyvateľ obce Štitáre, pretože už mnoho desaťročí vychováva deti z tejto obce. Deťom vštepujeme základné ľudské hodnoty, staráme sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť, pohodu, rozvíjame ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom -  v kolektíve rovesníkov.

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 • motiváciou a hrami rozvíjať a odporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, rozvíjať a podporovať jedinečnosť detí
 • edukačnú činnosť zameriavať na výchovu k tvorivosti, oceňovať tvorivé myslenie detí, podporovať deti v praktickom overovaní nových vedomostí
 • naučiť využívať digitálne technológie
 • poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentov, postupne chápať zákonitosti prírody
 • obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky / zvyky, tradície/
 • podporovať prirodzenú detskú túžbu po pohybe, prostredníctvom pohybových aktivít rozvíjať asertívne správanie a vôľové vlastnosti detí

Zameranie materskej školy

 • učiť prostredníctvom zážitkov a skúseností
 • utvárať priaznivú sociálnu klímu
 • klásť dôraz na rozvoj kľúčových kompetencií dieťaťa
 • uspokojovať individuálne potreby dieťaťa
 • uplatňovať prosociálny výchovný štýl /partnerský vzťah učiteľ-dieťa/
 • realizovať ranné sedenia, sociomorálne diskusie
 • prezentovať výchovno- vzdelávací proces pred verejnosťou /spoločné aktivity, obecné slávnosti 
 • spolupracovať s rodinou
 • spolupracovať s Radou školy pri MŠ
 • využiť digitálne technológie,materiálno- technické vybavenie na vzdelávanie detí

Usporiadanie dňa

ČAS

ČINNOSTI

  

7:00 – 9:00 

 

9:00 – 9:30

 

9:30 – 11:30

 

11:30 – 12:30

 

12:30 - 14:30

14.30 - 15:15

15:15 - 16:00

Príchod detí do MŠ, hry a hrové činnosti podľa výberu detí

Ranný kruh – sedenie

Pohybové a relaxačné činnosti

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA /osobná hygiena, stolovanie/

 Vzdelávacie aktivity -konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť, individuálne, skupinové, frontálne činnosti

Pobyt vonku

 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OBED / osobná hygiena,stolovanie/

Odpočinok, pohybovo-relaxačné cvičenia, osobná hygiena

Činnosti zabezpečujúve životosprávu - OLOVRANT /osobná hygiena,stolovanie/

Hry a činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové,priamo i nepriamo usmerňované, edukačné aktivity, zájmový krúžok, 

Dôležité informácie

 • Prevádzka materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 hod.

 • Poplatky v materskej škole

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  prispieva zákonný zástupca dieťaťa pre školský rok 2017/2018 sumou 10 € mesačne. Stravná jednotka je 1,27 € /deň. Odsúhlasený jednorazový poplatok rodičov je 15 € na školský rok.

 • Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

 • Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ?

Papuče s uzavretou pätou (nie šľapky , sandále), pyžamu, náhradné oblečenie, spodnú bielizeň, pohár, uterák, vlhčené obrúsky, hygienické vreckovky, toaletný papier, zubnú pastu a zubnú kefku. Veci musia byť podpísané.

 • Kedy priniesť vyhlásenie o bezinfekčnosti?

Zákonný zástupca predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia, ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako päť po sebe nasledujúcich dní.

 • Odpustenie príspevku

Odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určenú zriaďovateľom vo výške 10 € je možné len v prípade, keď dieťa nenavštevuje MŠ z dôvodu choroby celý kalendárny mesiac.  Zákonný zástupca prinesie potvrdenie od lekára a odovzdá ho riaditeľke.

 • Neoznámenie neprítomnosti dieťaťa

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť výchovy a vzdelávania v MŠ, zákonný zástupca oznámi materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak zákonný zástupca do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej materskej školy prijímame spravidla od 30.apríla do 31. mája. Presný termín konania zápisu bude zverejnený na informatívnych tabuliach v obci i v materskej škole. Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane zákonný zástupca najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Učebné osnovy

Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Témy výučby už nie sú rozdelené na týždne, ale na ročné obdobia.Tému si volí učiteľka podľa vlastného uváženia.

Školský vzdelávací program našej materskej školy:

,,Hrou spoznávame svet"

Rozmanitá jeseň

 • Vitaj v materskej škole
 • Ja a moji kamaráti
 • Môj deň
 • Veselý rok / ročné obdobia, časové vzťahy/
 • Bezpečne v škôlke a v mojom okolí
 • Bezpečné a nebezpečné predmety
 • pravidlá slušného správania
 • Prišla jeseň- znaky, farby
 • V našej záhrade
 • Jeseň života- naši starkí
 • Ako sa obliekame
 • V lese

Čarovná zima

 • Prišla zima- znaky, farby
 • Zvieratká v zime
 • Tešíme sa na Mikulša
 • Vianočné sviatky, tradície
 • Zážitky z Vianoc
 • Športom ku zdraviu, zimné športy
 • Moje telo
 • Zdravie a choroba
 • Zdravé a nezdravé potraviny
 • Evička nám ochorela
 • Fašiangy, karneval
 • My sme malí muzikanti
 • Na školu

Pestrá jar

 • Jar- znaky, farby
 • Príroda sa zobúdza
 • Moje arborétum / sadíme zeleninu, sadíme kvety a stromy/
 • Kniha, môj kamarát
 • Domáce a hospodárske zvieratá, ich mláďatá
 • Lesné zvieratá
 • Veľkonočné sviatky
 • Kvety a rastliny
 • Farebná dúha
 • Moja rodina, moja mama

Veselé leto

 • Leto- znaky a farby
 • Dedina-mesto
 • Slovensko
 • Hmyz
 • Živá a neživá príroda, prírodné javy
 • Materiály a ich vlastnosti
 • MDD, Deti sveta
 • Remeslá a profesie
 • Doprava
 • Vesmír, planéty
 • Svet techniky malého škôlkára
 • Lúčime sa, milá škôlka

AKTIVITY NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

MESIAC

AKTIVITA

September

 • Olympijský deň (monitorovať fyzickú aktivitu detí)

Október

 • Návšteva najstaršieho občana v obci
 • Branná vychádzka do lesíka
 • Šarkaniáda
 • Tekvičková slávnosť
 • Jesenná brigáda
 • Vystúpenie pre dôchodcov v Spočenskom dome

November

 • Prezentácia ,beseda o psíkoch
 • Vianočné tvorivé dielne – výroba adventného venca, kalendára

December

 • Oslava Mikuláša, besiedka v Spoločenskom dome – Vianočné trhy,
 • Jasličková slávnosť

Január

 • Sezónne pohybové činnosti (sánkovanie, korčuľovanie)
 • Zápis detí do ZŠ
 • Interaktívne pohybové aktivity Kink-Knack
 • Návšteva ZŠ v Nitr.Hrnčiarovciach

Február

 • Karneval
 • Pochovávanie basy
 • „Evička nám ochorela“ – beseda so zdravotnou sestrou

Marec

 • Výstavka obľúbených kníh (marec - mesiac knihy)
 • malý recitátorik -literárna súťaž
 • Návšteva mestskej knižnice v NR
 • Divadelné predstavenie v Nitre 
 • Vynášanie Moreny
 • "Deň veselých zúbkov"- plnenie projektu
 • Tvorivé dielne – „Veľká noc“ 

Apríl

 • ,,Moje arborétum"- plnenie projektu
 • Jarná brigáda (úprava areálu MŠ), sadenie kvetov- z príležitosti Dňa Zeme 22.04.
 • Kto nás chráni / polícia, záchranná služba/

Máj

 • Deň matiek (zhotovovanie darčekov, vystúpenie v SD)
 • Kreslím,kreslím, maľujem - výtvarná aktivita 
 • Turistická vychádzka 
 • Dopravný deň v Nitre / dopravné ihrisko/
 • Naša záhradka- sadenie zeleniny
 • Obecná brigáda - ,,Čisté vrecko"

Jún

 • Športové dopoludnie pre deti – MDD
 • Spoznávame Nitru /vláčik/
 • Olympijský deň (monitorovanie fyzickej aktivity detí)
 • Noc v MŠ –  hľadanie pokladu, opekanie, baterková diskotéka, nočná rozprávka
 • Výlet so ZZ
 • Rozlúčková slávnosť + slávnostné odovzdávanie Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania

Novinky a oznamy na Facebook Materská škola Štitáre

Kontakt

Materská škola Štitáre, Pri Prameni 8, 951 01 Štitáre

tel: 0910/818 787, email: msstitare@gmail.com

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 29. 1. 2023
takmer jasno 2 °C -2 °C
pondelok 30. 1. rain and snow 4/-2 °C
utorok 31. 1. slabé sneženie 4/1 °C
streda 1. 2. rain and snow 6/1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:46
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:515571


hore