Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

VZN č. 2/2015

OBEC ŠTITÁRE

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIA č. 2 /2015

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska obce Štitáre,

Schválené: 14.12.2015, uznesením č. 86 /2015

platný od 1.1.2016

Zverejnenie VZN v obci:

Návrh VZN : Vyvesený: dňa 30.11.2015 Zvesený:14.12.2015

Schválené VZN: Vyvesené: dňa 15.12.2015 Zvesené: 30.12.2015

Účinnosť: 01.01.2016

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Štitáre

Obecné zastupiteľstvo v Štitároch na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy

SR a podľa ust. § 4 ods. 3 písm. f), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 7 ods. 2 zák. NR SR č.

138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015, ktorým sa určujú podmienky a správa multifunkčného ihriska v obci Štitáre. Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Štitáre.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Multifunkčné ihrisko (ďalej len „MI“) sa nachádza na parcele č. KN-E 870/83, 870/85

v katastrálnom území obce Štitáre. Ide o viacúčelové nekryté ihrisko o rozmeroch 18,0 x 33,0 m, s umelou trávou, oplotením, mantinelmi a ostatným vybavením pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie športových aktivít žiakov, obyvateľov i prípadných návštevníkov obce.

2. Vlastníkom multifunkčného ihriska je Obec Štitáre, Pri Prameni 14,951 01 Štitáre, (ďalej len „obec“), IČO: 37869531.

3. Multifunkčné ihrisko prevádzkuje obec.

4. Starostka obce poverí správcovstvom MI zodpovednú osobu, ktorá bude zabezpečovať prevádzku daného objektu.

Čl. 2

Všeobecné ustanovenia

1. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť pravidlá a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na MI, ako aj povinnosti obce Štitáre, ktorá je jeho vlastníkom.

2. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku, ako aj pre osoby, ktoré sa na MI nachádzajú a využívajú ho na svoju športovú, resp. rekreačno-športovú činnosť.

3. Užívateľom sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore ihriska (ďalej len „užívateľ “).

4. Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré je toto ihrisko určené.

5. MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to najmä: malý futbal, volejbal, tenis, basketbal.

Čl. 3

Organizačné ustanovenia

1. Prevádzku riadi a za areál zodpovedá poverený správca zariadenia, ktorý areál spravuje. Bez vedomia správcu je vstup a pohyb po areáli zakázaný ! Meno správcu je uvedené na vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na MI.

2. Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje povinnosť dodržiavať tento prevádzkový poriadok.

3. Každý užívateľ MI je povinný:

a) ešte pred vstupom do priestoru MI oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať,

b) riadiť sa pokynmi správcu; po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z priestoru MI s okamžitou platnosťou vykázaná,

c) správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce; užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením; za maloletú osobu zodpovedá jej zákonný zástupca,

d) bezodkladne nahlásiť správcovi prípadné škody na zariadení v celom priestore MI,

e) vstupovať (vystupovať) na plochu (z plochy) MI výhradne len cez vstupnú bránu, ktorá je na to určená,

f) pri vstupe na plochu MI používať vhodnú športovú obuv; odporúčaná je obuv označená: „SPORTING SHOES FOR ARTIFICIAL PITCH“,

g) v priestore MI a v jeho okolí udržiavať čistotu a poriadok,

h) bezodkladne odstrániť prípadné znečistenie priestoru a plochy MI,

i) dodržiavať zásady slušného správania a zamedziť neprimeranému hluku a zachovať nočný kľud.

4. Je prísne zakázané:

a) vodiť psov a iné zvieratá do priestoru celého areálu, kde sa nachádza MI,

b) pohybovať sa a jazdiť na bicykloch, skateboardoch a kolieskových korčuliach v celom priestore MI,

c) v celom areáli vrátane MI fajčiť, rozkladať oheň a požívať alkoholické nápoje ako aj toxické, omamné a psychotropné látky,

d) vstupovať na plochu MI so zmrzlinou či inými potravinami,

e) použitie sklenených fliaš a nádob v priestore MI,

f) prinášať do priestoru MI zábavnú pyrotechniku, zbrane, strelivo, horľavé látky a chemikálie

g) používanie nevhodnej obuvi, napr. kopačiek s gumenými, plastovými resp. kovovými hrotmi, obuvi s klincami (tretry) a podobne, ktoré môžu spôsobiť poškodenie povrchu trávnika, ako aj vstupovať na plochu MI v inej nevhodnej obuvi, v topánkach s podpätkom, či v zablatenej alebo inak znečistenej obuvi,

h) preliezať a preskakovať mantinely MI, šplhať sa resp. inak manipulovať s ochrannou sieťou nad mantinelmi MI,

i) správať sa neprimerane hlučne a nespoločensky.

5. Za deti do 15 rokov zodpovedá rodič alebo iná dospelá osoba.

6. Žiaci základnej školy resp. materskej školy vstupujú v čase vyučovania na MI iba v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.

7. Počas tréningov futbalových či iných športových družstiev zodpovedajú za poriadok na MI vedúci jednotlivých športových krúžkov, resp. tréneri či vedúci športových oddielov, ktorí zároveň zodpovedajú aj za stav celého objektu po ukončení tréningovej či krúžkovej činnosti.

8. Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.

9. Sankcie:

a) v prípade porušovania prevádzkového poriadku, nerešpektovania pokynov správcu MI a nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, a pod.) je správca oprávnený okamžite takéhoto užívateľa vykázať z priestorov ihriska, zároveň užívateľ nemá nárok na vrátenie poplatku,

b) v prípade, že správca zistí, že užívateľ úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, je povinný od neho požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu v plnej výške,

c) v prípade opakovania porušovania prevádzkového poriadku užívateľom, má správca právo zakázať takémuto užívateľovi vstup na MI a oznámiť takéhoto užívateľa starostke obce.

Čl. 4

Prevádzkové ustanovenia

1. Užívanie MI je pre deti a mládež do 18 rokov bezplatné.

2. V prípade nevyužitia MI užívateľmi s trvalým pobytom v obci Štitáre môžu so súhlasom správcu a vlastníka MI využívať aj iný záujemcovia.

3. Užívanie MI žiakmi v rámci vyučovania základnej školy či materskej školy, ako aj žiakmi a dorastencami TJ Štitáre v rámci tréningovej činnosti je bezplatné.

4. Užívanie MI je spoplatnené podľa cenníka. Cenník za prenájom multifunkčného ihriska je v samostatnej prílohe tohto Prevádzkového poriadku.

5. Multifunkčné ihrisko má neziskový charakter. Všetky finančné prostriedky plynúce obci z jeho prenájmu budú použité výlučne na správu a prevádzku MI, jeho údržbu a zveľadenie.

Čl. 5

Správca ihriska

1. Povinnosti správcu MI:

a) viesť prevádzkovú knihu ihriska s časovým rozpisom využívania ihriska,

b) odovzdať užívateľovi a prebrať po užívateľovi MI,

c) dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov starostky obce a pokynov prevádzky a údržby vydaných zhotoviteľom MI,

d) úzko spolupracovať so starostkou obce pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska ako i verejného poriadku,

e) dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,

f) viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách; o vzniknutých škodách bezodkladne informovať starostku obce,

g) starať sa o čistotu a poriadok okolia ihriska.

2. Správca za svoju prácu poberá odmenu.

Čl. 6

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

Spoločná tiesňová linka: 112

Polícia: 158

Hasiči: 150

Záchranka: 155

Čl. 7

Osobitné ustanovenia

1. Právnickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok, môže starostka obce uložiť pokutu do výšky 165,00 eur.

2. Fyzickej osobe, ktorá poruší prevádzkový poriadok môže starosta obce uložiť pokutu do výšky 33,00 eur, alebo uložiť zákaz vstupu do areálu MI na dobu 6 mesiacov.

3. Pokutu podľa bodov 1. a 2. článku 7 tohto Prevádzkového poriadku možno uložiť do 2 mesiacov odo dňa, kedy sa starostka obce dozvedela o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr však do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty.

Čl. 8

Záverečné ustanovenia

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štitáre č. 2/2015 ktorým je vydaný Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Štitáre bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Štitároch, dňa 14.12.2015 uznesením č. 86/2015.

2. Súčasťou tohto Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2015 je príloha č.1 – Cenník za prenájom MI v obci Štitáre.

3. VZN obce č. 2/2015 ktorým je vydaný Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska Štitáre je platné 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť 01.01.2016.

Ing. Zuzana Vinkovičová

starostka obce

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4
1
5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, sobota 28. 1. 2023
zamračené 3 °C 0 °C
nedeľa 29. 1. takmer jasno 2/-2 °C
pondelok 30. 1. rain and snow 4/-2 °C
utorok 31. 1. slabé sneženie 4/1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:267
TÝŽDEŇ:2433
CELKOM:515520


hore