RSS

Výber jazyka

Obsah

Prihlásenie na prechodný pobyt

 

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov. 
Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (max.5 rokov) 
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova. 
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

POTREBNÉ DOKLADY:

Vlastník bytu (domu): 
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) 
List vlastníctva, nie starší ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)

Manžel/manželka, nezaopatrené dieťa: 
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) 
Oznámenie o uzavretí manželstva 
U dieťaťa rodný list, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy

Nájomca bytu (domu): 
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) 
Nájomná zmluva

Obyvateľ bez užívacieho, alebo vlastníckeho vzťahu k nehnuteľnosti: 
Platný občiansky preukaz (v opačnom prípade potvrdenie o OP vydané políciou) 
Prítomný-í musí byť vlastník - vlastníci s listom vlastníctva, nie starším ako 3 mesiace (nemusí byť použiteľný na právne úkony)
Ohlasovňa môže požiadať o predloženie dokladu o rodnom čísle, rodného alebo sobášneho listu, potvrdenie o štátnom občianstve.