RSS

Výber jazyka

Obsah

Overovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov sa vykonáva na Obecnom úrade v Štitároch počas stránkových dní. Počas nestránkových dní navštevuje referentka bezvládnych a chorých občanov. Návštevu je potrebné vopred dohodnúť osobne alebo telefonicky na čísle telefónu 037 / 652 88 28, 0918/320 846 .

Potrebné doklady: platný občiansky preukaz

Poplatky: 

Osvedčovanie podpisu v úradnej miestnosti 2,00 € (za každý podpis)   - zmena od 01.01.2018

Osvedčovanie podpisu mimo úradnej miestnosti 4,00 € (za každý podpis)

 

 

Osvedčovanie fotokópií

 

Osvedčovanie fotokópií dokladov (rodné listy, vysvedčenia, diplomy a rozhodnutia len s vyznačenou právoplatnosťou) podľa predloženého originálu.

Potrebný doklad: platný občiansky preukaz (od 1. januára 2018)

Poplatok: 2,00 € (za každú stranu)

Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technických preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, doklady s tzv. suchou pečaťou a cudzojazyčné doklady.