RSS

Výber jazyka

Obsah

Daň z nehnuteľností

 Obec Štitáre vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2012 o dani z nehnuteľností.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane, ako aj daňové úľavy vymedzuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o dani z nehnuteľností  (dole na stiahnutie).

Podávanie daňového priznania
Pre vyrúbenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho obdobia (príslušného kalendárneho roka). Ak u daňovníka nastali zmeny v predchádzajúcom kalendárnom roku, je povinný podať daňové priznanie na predpísaných tlačivách (dolu na stiahnutie) do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia.
Ide o nasledovné zmeny:
1. kúpa nehnuteľnosti,
2. predaj nehnuteľnosti,
3. dedičské konanie,
4. darovanie,
5. právoplatné stavebné povolenie,
6. právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
7. zmena mena a bydliska, resp. názvu a sídla vlastníka nehnuteľnosti.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie podáva každá fyzická osoba zvlášť. Ak sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich podá daňové priznanie, splnomocnia ho na podanie daňového priznania, resp. podpíšu Oznámenie o dohode spoluvlastníkov na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností (dole na stiahnutie). To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v tomto prípade daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Vyrubovanie dane
Správca dane vyrúbi daň z nehnuteľností rozhodnutím.

Platenie dane
Správca dane určuje, že vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná  do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
Pri neskorej úhrade dane z nehnuteľností, správca dane vyrúbi sankčný úrok.
Daň možno platiť:
a) v hotovosti do pokladne Obecného úradu Štitáre
b) prevodným príkazom na účet správcu dane č. 0816688004/5600 (variabilný symbol je číslo platobného výmeru)
c) poštovou poukážkou.

Zníženie dane
Správca dane z nehnuteľností poskytne oslobodenie od dane z nehnuteľností resp. jej zníženie v zmysle VZN č. 6/2012 nasledovne:
a) 50 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 50 % na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov , majú trvalý pobyt na území obce Štitáre , ak tieto pozemky  slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Daňovníkom, ktorým sa poskytuje zníženie dane sú povinní predložiť hodnoverný doklad, preukazujúci dôvod zníženia dane  najneskôr do 31. januára zdaňovacieho obdobia (žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností dole na stiahnutie).
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti_platné od 01.01.2015