RSS

Výber jazyka

Obsah

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obec Štitáre vyberá poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Štitáre.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí odpady, ktoré vznikajú na území obce Štitáre.

Sadzba poplatku je 0,0465 € za fyzickú osobu na kalendárny deň (17,00 € na kalendárny rok)

                                     0,060 € za právnickú osobu na kalendárny deň / 22,-€ za kalendárny rok/

                                     0,0410 za ostatných vlastníkov, resp. užívateľov nehnuteľností v zmysle § 42 VZN č.9/2012 na kalendárny deň (12,00 € na kalendárny rok).

Platenie poplatku
Platiteľ je povinný uhradiť poplatok do 15 od právboplatnosti rozhodnutia.
Poplatok sa platí:
a) v hotovosti v pokladni Obecného úradu Štitáre,
b) prevodným príkazom na účet správcu poplatku č. 0816688004/5600 (variabilný symbol je číslo platobného výmeru),
c) poštovou poukážkou.

Odpustenie poplatku
Správca poplatku poskytne oslobodenie od poplatku, VZN č. 09/2012, osobe za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže:
a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Správca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 183 dní z kalendárneho roka (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu). Hodnoverným dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia z príslušného spoplatňovacieho obdobia: pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu (víza), potvrdenie o štúdiu. 
b) že sa dlhodobo nezdržiava na území obce – dlhšie ako 90 po sebe nasledujúcich dní neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený používať, čo preukáže hodnoverným dokladom, ktorým je potvrdenie o dlhodobom pobyte v ústavoch zdravotníckej alebo sociálnej starostlivosti, potvrdenie od príslušnej obce, v ktorej sa zdržiava spolu s potvrdením o zaplatení poplatku.

Poplatník si uplatňuje nárok na odpustenie poplatku u správcu poplatku písomne do 31. januára kalendárneho roka. Nárok na odpustenie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote si tento nárok neuplatní (tlačivo Žiadosť o odpustenie poplatku dole na stiahnutie).

Zníženie poplatku
Správca poplatku poskytne zníženie poplatku, v zmysle VZN č. 09/2012, na základe predložených dokladov preukazujúcich dôvod zníženia ak:
a) poplatník je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je preukaz ŤZP alebo ŤZP/S, ktorý je daňovník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 31. januára príslušného spoplatňovacieho obdobia. V prípade nepredloženia dokladu správcovi poplatku v stanovene lehote, správca dane predmetný poplatok v príslušnom zdaňovacom období nezníži.

b) poplatník študuje mimo obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie o návšteve školy a ubytovacieho zariadenia, prípadne preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia.
 

Poplatník si uplatňuje nárok na zníženie poplatku u správcu poplatku písomne do 31. januára kalendárneho roka. Nárok na zníženie poplatku zaniká, ak poplatník v uvedenej lehote si tento nárok neuplatní (tlačivo Žiadosť o zníženie poplatku dole na stiahnutie).
 

Čestné vyhlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia resp. zníženia poplatku.
Jednotlivé druhy zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Rovnako nie je možné uplatnenie oslobodenia od poplatku v súbehu so znížením poplatku.
Poplatník je povinný podať žiadosť a príslušné doklady každý rok, pokiaľ dôvod odpustenia resp. zníženia poplatku trvá. 
Poplatok bude odpustený resp. znížený iba tomu poplatníkovi, ktorý si riadne plní poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za KO a DSO.