RSS

Výber jazyka

 • sk
 • en

Obsah

Poplatky

 

  Obec Štitáre, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre

 

 

 

 

 

 

 

Sadzobník správnych poplatkov    

OBCE  ŠTITÁRE

podľa zákona č. 145/1995 Z. z.  

o  správnych poplatkoch  V platnom znení

Č. 1.

Predmet poplatkov

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len "sadzobník").

Vznik poplatkovej povinnosti, splatnosť poplatkov a následky nezaplatenia poplatku

 1. Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
 2. Ak poplatky splatné podľa bodu 1. nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Čl. 2.

Poplatník

(1) Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Čl. 3

Oslobodenie od poplatkov


(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 (všeobecná správa – kataster) sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak, 
c) diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, prokuratúra, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu (§ 38 Občianskeho súdneho poriadku ),  exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu (Exekučný poriadok), Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (zákon o Slovenskom Červenom kríži) a právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu na účely preverenia údajov poskytnutých osobami, ktoré boli zaradené do programu poskytovania pomoci štátu občanom, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy.

(3) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a) o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci, 
b) o priestupkoch, 
c) o slobodnom prístupe k informáciám.

(4) Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.

(5) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Čl. 4

Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov


(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.

(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Čl. 5

Sadzobník aktuálny pre obec v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.

 

Položka 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

1. fyzická osoba...................................................................................................... 16,50 EURA

2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená podnikanie........................... 165,50 EURA

Poznámky: Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa  podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka 2

a)      Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu..................................…...................................................................... 1,50 EURA

 

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku ........................................ 1,50 EUR

v cudzom jazyku ….................................................................................................. 3 EURÁ

Oslobodenie

Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

 

 

Položka 3 

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis .................................................................................................................................. 1,50 EURA

b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis                  

....................................................................................................................................... 5 EUR

2. Overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra

trestov ...................................................................................................................... 1,50 EURA

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom a správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových

úpravách.

Splnomocnenie

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť,urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo

úradnej miestnosti.

Poznámka

Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z.z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 8

Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ..................................................... 5 EUR

 

 

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ................................................................................................... 16,50 EURA

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov  a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. (563/2009 Z. z.)

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.

3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

Položka 15

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie

1. fyzická osoba ...................................................................................................... 9,50 EURA

2. právnická osoba .............................................................................................. 165,50 EURA

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom 11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

a) týždenný........................................................................................................... 1,50 EUR

b) mesačný........................................................................................................... 3 EURÁ

c) ročný ............................................................................................................... 7 EUR

d) trojročný........................................................................................................ 17 EUR

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu     ............................................................................................ 40 EUR

2. pre právnickú osobu     ...................................................................................... 100 EUR

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby     .................... 20 EUR


Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

------------------------------------------------------------------

11) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu) 
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu.....................................................................................50 EUR
2. na stavbu bytového domu................................................................................... 200 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením
1. ak zastavaná plocha 
nepresahuje 25 m2......................................................................................................25 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2.................................................................... 50 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu......................................... 35 EUR
2. bytových domov................................................................................................. 100 EUR


d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.............................................................. 30 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................ 30 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 
    odpadových vôd, jazierka.....................................................................................30 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská........................................................................ 30 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné 
    kuchyne, bazény, sklady...................................................................................... 30 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami.............................................................. 50 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................ 50 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 
    odpadových vôd, jazierka.................................................................................... 50 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská........................................................................ 50 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady...........................50 EUR


f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred 
   dokončením podľa písmen d) a e)..........................................................................20 EUR
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb    

    pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade 
    do 50 000 EUR vrátane........................................................................................100 EUR
    nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane..........................................................200 EUR
    nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane........................................................400 EUR
    nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane.....................................................600 EUR
    nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane................................................800 EUR
    nad 10 000 000 EUR.........................................................................................1 000 EUR

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné 
    stavebné povolenie na stavby.................................................................................50 EUR

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. 
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59. 
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

 

Poznámky

 1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
  2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
  3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. 
  4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre     

1. právnickú osobu................................................................................................... 100 EUR

2. fyzickú osobu......................................................................................................... 30 EUR

b) Ohlásenie jednoduchej stavby pre     

1. právnickú osobu..................................................................................................... 50 EUR

2. fyzickú osobu......................................................................................................... 20 EUR

c) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre     

1. právnickú osobu..................................................................................................... 30 EUR

2. fyzickú osobu......................................................................................................... 10 EUR

d) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby

     a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia     ..................................... 80 EUR

e) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná

    dokumentácia stavby     ......................................................................................... 10 EUR

f) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe     ..................... 30 EUR

g) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby     ............................................. 10 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby.........................................................trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

 


Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním

    podľa položky  60  ...............................................................................................  30 EUR

2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre     

    právnickú osobu......................................................................................................50 EUR

    fyzickú osobu..........................................................................................................20 EUR

3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ak je plocha

    do 15 m2 vrátane  .................................................................................................   60 EUR

    od 15 m2 do 40 m2 vrátane ................................................................................    200 EUR

    nad 40 m2 ............................................................................................................  430 EUR

3. terénnych úprav pre právnickú osobu....................................................................100 EUR

    fyzickú osobu...........................................................................................................20 EUR

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti  ...............................................................   100 EUR

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia  .............................................   20 EUR

 

Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 

Položka 62a
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
   1. rodinný dom.......................................................................................................35 EUR
   2. bytový dom......................................................................................................120 EUR

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy

    alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2................................................................25 EUR
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2....................................................................50 EUR

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu..........................................25 EUR
2. bytových domov....................................................................................................50 EUR

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo

stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami............................................................... 20 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť................................................. 20 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 
    odpadových vôd, jazierka......................................................................................20 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská..........................................................................20 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné 
   kuchyne, bazény, sklady.........................................................................................20 EUR

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám 
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami................................................................30 EUR
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť..................................................30 EUR
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne 
    odpadových vôd, jazierka......................................................................................30 EUR
4. na spevnené plochy a parkoviská.........................................................................30 EUR
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady...........................30 EUR

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e)...........................................20 EUR


g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb

    pri predpokladanom rozpočtovom náklade
    do 50 000 EUR vrátane.........................................................................................60 EUR
    nad 50 000 EUR do 100 000 EUR vrátane.........................................................120 EUR
    nad 100 000 EUR do 500 000 EUR vrátane.......................................................250 EUR
    nad 500 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane....................................................400 EUR
    nad 1 000 000 EUR do 10 000 000 EUR vrátane...............................................530 EUR
    nad 10 000 000 EUR...........................................................................................660 EUR

 

 

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)]. 
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 79

a) Vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi

1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu,

za každý aj začatý rok …........................................................................................... 110 EUR

2. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu,

za každý aj začatý rok …............................................................................................ 85 EUR

3. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu

autobusovú linku v obci ............................................................................................. 25 EUR

4. na mestskú autobusovú dopravu,

za každých aj začatých päť rokov na viac

autobusových liniek v obci ....................................................................................... 180 EUR

b) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii

podľa písmena a) …....................................................….... 50% podľa príslušnej sadzby

d) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo

o jeho zmenu …........................................................................................................... 15 EUR

 

Splnomocnenie

1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.

2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť.

V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.

3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.

5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej

s objednávateľom dopravných služieb.

Poznámky pod čiarou k odkazom znejú:

------------------------------------------------------------------

23) § 41 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2012 Z.z.

 

Položka 80

Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len "nadmerná preprava“ alebo „nadrozmerná preprava"),

a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer

1. nadrozmerná preprava

1.1. pri prekročení prípustnej šírky 24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je

do 300,0 ............................................................................................................... 20 EUR

od 300,1 do 350,0 ................................................................................................ 30 EUR

od 350,1 do 400,0 ................................................................................................ 40 EUR

od 400,1 do 500,0 ................................................................................................ 75 EUR

a za každých ďalších aj začatých 10 cm ............................................................ 20 EUR

1.2. pri prekročení prípustnej výšky 24) vrátane

nákladu (vyjadrené v cm) je

do 400,0 ............................................................................................................. 20 EUR

od 400,1 do 450,0............................................................................................... 40 EUR

od 450,1 do 500,0............................................................................................. 115 EUR

a za každých ďalších aj začatých 10 cm............................................................ 20 EUR

1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky 24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je

do 12,00 ............................................................................................................. 20 EUR

od 12,01 do 22,00 ............................................................................................ 115 EUR

nad 22,01 ......................................................................................................... 190 EUR

a za každých ďalších aj začatých 5,0 m............................................................. 55 EUR

2. nadmerná preprava

2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti, 25) ak celková hmotnosť vrátane

nákladu (vyjadrené v t) je

do 20,00 ........................................................................................................... 115 EUR

od 20,01 do 30,00 …........................................................................................ 190 EUR

od 30,01 do 50,00 ............................................................................................ 300 EUR

a za každých ďalších aj začatých 10 t ............................................................... 75 EUR

2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu 25a) (nápravové zaťaženie) bez rozdielu,

o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je

od 3,01 do 5,00 ................................................................................................. 95 EUR

od 5,01 do 10,00 ..............................................................................................150 EUR

od 10,01 do 15,00 ........................................................................................... 270 EUR

od 15,01 do 20,00 ........................................................................................... 380 EUR

a za každých ďalších aj začatých 5%.............................................................. 190 EUR

b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky

1. nadrozmerná preprava ............................................................................... 190 EUR

2. ostatné prípady ........................................................................................... 380 EUR

c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku

1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača

1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku

4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti

na nápravu....................................................................................................... 115 EUR

1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku

4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu

nápravu .......................................................................................................... 230 EUR

2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo

viacerých prepravných trasách na dobu najviac

troch mesiacov

2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1................................................... 570 EUR

2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ............................................... 1150 EUR

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.

Splnomocnenie

1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.

2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.

3. Správny orgán môže pri nadmerných alebo nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo

poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc EURópskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.

2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery. 24), 25) a 25a)

3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.

4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj motorové vozidlá určené na tlačenie súpravy alebo aj ostatné pomocné motorové vozidlá zapojené v súprave, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty.

5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).

6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj

u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba.

Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0% sa poplatok nevyberá.

7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.

8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.

9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.

10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.

11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery 24) aj prípustná hmotnosť, 25) a 25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.

12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).

13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania

vo vzdialenosti 30 km.

------------------------------------------------------------------

24) Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky

č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel

a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel

a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá

a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi o označovaní

vozidiel a jazdných súprav.

25) Bod 2 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z.

25a) Bod 3 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z.

 

Položka 80a

Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80

1. do 24 hodín od doručenia žiadosti …................................................................... 75 EUR

2. do 48 hodín od doručenia žiadosti …................................................................... 55 EUR

 

Poznámka

Správny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.

 

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie 25af)

a) diaľnic a rýchlostných ciest …....................................................................... 200 EUR

b) ciest ….............................................................................................................. 120 EUR

c) miestnych komunikácií …................................................................................. 80 EUR

-------------------------------------------------

25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách

(cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky.

V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 83

a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice ................................................................ 470 EUR

b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty..................... 340 EUR

c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I.

a II. triedy ............................................................................................................. 170 EUR

d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty ...................................................................................................................... 100 EUR

e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III.

triedy a miestnych komunikácií .............................................................................. 70 EUR

f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne

obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií …......................... 40 EUR

 

Položka 84

a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo

účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy ................................................ 75 EUR

b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ....... 40 EUR

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.

 

Poznámky

1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

 

Položka 85

a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

...................................................................................................................................115 EUR

b) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie na umiestnenie reklamného, informačného a propagačného zariadenia ............... 500 EUR

c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti ..................................................................................................................................... 30 EUR

c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s

1. cestou .................................................................................................................... 115 EUR

2. miestnou komunikáciou .......................................................................................... 75 EUR

 

Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

 

Položka 140

a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:

3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj ................................................. 1 500 EUR

 

b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie, tomboly alebo kartových hier pokrového typu prevádzkovaných mimo kasína, pri ktorých hráči hrajú jeden proti druhému .............................................................................................…............................. 100 EUR

c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania

prevádzkovateľa hazardnej hry pri

1. hazardných hrách uvedených v písmene a) prvom

až piatom bode …................................................................................................. 200 EUR

f) vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo

zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie.... ...... 100      EUR

 

Položka 142

a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne

hospodáriaceho roľníka do evidencie.........................................