RSS

Výber jazyka

Obsah

Poslanci

Poslanci obecného zastupiteľstva - volebné obdobie 2022 - 2026:

Michal Beňo               0905 566908          beno.michal1@gmail.com

Renáta Godárová        0915 742438          godarova.renata@gmail.com

Peter Hőrik                 0911 424 476         hpnr@centrum.sk

Ing. Juraj Mikula         0917 618 155          jurajmikula8@gmail.com

Katarína Nagyová       0915 724 070         katrina83kf@gmail.com    

Ing. Daniel Pindeš      0908/734304          daniel.pindes@gmail.com

 

Poslanci obecného zastupiteľstva - volebné obdobie 2018 - 2022:

Michal Beňo               0905 566908          beno.michal1@gmail.com

Renáta Godárová        0915 742438          godarova.renata@gmail.com

Katarína Kóšová         0905 151600          katka@ero-sk.eu

Peter Hőrik                 0911 424 476         hpnr@centrum.sk

Ing. Daniel Pindeš      0908/734304          daniel.pindes@gmail.com

 

Poslanci obecného zastupiteľstva - volebné obdobie 2014 - 2018:

Ing. Stanislav Brath

Ing. Jozef Cilling

Bc. Milota Magová

Peter Hőrik

Ing.Daniel Pindeš

 

Poslanci obecného zastupiteľstva - volebné obdobie 2010 - 2014:

Ing. Stanislav Brath 

Ing. Jozef Cilling

Ing. Jaroslav Matéjíček

Helena Molnárová

Juraj Pilka do r.2013 (vzdal sa mandátu)

Mgr. Sórádová Silvia

Ing.Zoltán Molnár (náhradník) od r.2013

 

 

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo 6. septembra 1990 v znení neskorších predpisov

                                 § 11
                     Obecné zastupiteľstvo


(1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

(2) Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou

a) starostu, 
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, 
d) podľa osobitného zákona.10b)

(3) Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:

a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov, 
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov, 
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov, 
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov, 
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov, 
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov, 
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta, 
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
g) uznášať sa na nariadeniach, 
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, 
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona11) a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi, 
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov, 
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

             Výsledky volieb do samosprávy obce Štitáre, konaných dňa 15.11.2014   
       
       
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 618
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:   443
Počet odovzdaných obálok:   443
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 433
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 435
Počet zvolených poslancov:   5
       
Starosta obce    
P.č. Meno a priezvisko Počet hlasov  
1 Zuzana Vinkovičová, Ing. 230  
2 Milota Magová, Bc. 128  
3 Peter Hörik 77  
       
Obecné zastupiteľstvo - zvolení poslanci    
P.č. Meno a priezvisko Počet hlasov  
1 Jozef Cilling, Ing. 286  
2 Milota Magová, Bc. 240  
3 Stanislav Brath, Ing. 182  
4 Daniel Pindeš, Ing. 161  
5 Peter Hörik 161  
       
Obecné zastupiteľstvo - náhradníci    
6 Gabriel Süttö 156  
7 Slavomír Adamčík, Ing. 146  
8 Anastázia Hašúková, Bc. 129  
9 Pavol Kišucký 129  
10 Marek Jakubík, Ing. 108  
11 Zoltán Molnár, Ing. 102  

 

 

             Výsledky volieb do samosprávy obce Štitáre, konaných dňa 27.11.2010   
       
       
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov: 557
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:   361
Počet odovzdaných obálok:   361
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 354
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 356
Počet zvolených poslancov:   6
       
Starosta obce    
P.č. Meno a priezvisko Počet hlasov  
1 Zuzana Vinkovičová, Ing. 185  
2 Depeš Gabriel, Ing. 171  
       
Obecné zastupiteľstvo - zvolení poslanci    
P.č. Meno a priezvisko Počet hlasov  
1 Jozef Cilling, Ing. 249  
2 Silvia Sóradová, Mgr. 235  
3 Juraj Pilka 160  
4 Helena Molnárová 125  
5 Stanislav Brath, Ing. 120  
6 Jaroslav Matějíček, Ing. 114  
       
Obecné zastupiteľstvo - náhradníci    
7 Zoltán Molnár, Ing. 106  
8 Matej Brath 99  
9 Karol Holička, Ing. 97  
10 Daniel Pindeš, Ing. 96  
11 Stanislav Dominka 72  
12 Štefan Gabriel, Ing. 68  
13 Miroslav Péli 56