RSS

Výber jazyka

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

 

Identifikačné údaje:

 

Verejný obstarávateľ:   Obec .Štitáre

Sídlo :                         951 01 Štitáre, Pri Prameni 125/14

IČO:                             37869531

DIČ:                            2021701572

Štatutárny zástupca:  Valéria Kurucová, starostka obce

     Telefón : 037 65 288 28                     

     Fax : 037 65 288 28

     e-mail: starostka@stitare.sk

     web: www.stitare.sk

 

 

Profil:

Obec Štitáre je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b),   zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie v spolupráci s jednotlivými zamestnancami podľa vnútornej Smernice upravujúcej postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.

Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác aj s využitím elektronickej aukcie. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo svojom „ Profile verejného obstarávateľa“.         

Odkaz na stránku Úradu verejného obstarávateľa.