Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Materská škola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS

ČINNOSTI

7:00 - 8:00

 

8:00 - 9:00

Príchod detí do MŠ,  privítanie

 

Hry a činnosti podľa výberu detí

Pohybové a relaxačné cvičenia

9:00-9:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA /osobná hygiena, stravovanie/

9:30 -11:30

Vzdelávacie aktivity – konkrétna výchovno- vzdelávacia činnosť, individuálne, skupinové, frontálne činnosti

Pobyt vonku /vychádzky, pohybové aktivity /

11:30 -12:30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OBED /osobná hygiena, stravovanie/

12:30 -14:30

Odpočinok, pohybovo - relaxačné cvičenia

14:30 – 15:00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu – OLOVRANT /osobná hygiena, stravovanie/

15:00– 16:00

Hry a hrové činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmerňované, edukačné aktivity, hodnotenie dňa

Slniečko

 

V materskej  škole sa harmonogram denných aktivít a cielené vzdelávacie aktivity plánujú a realizujú tak, aby sa pokryl celý vzdelávací obsah Štátneho vzdelávacieho programu. Pri postupnom dosahovaní vzdelávacích štandardov zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy sa zohľadňuje aktuálna úroveň spôsobilostí detí v danej triede materskej školy.

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy  Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matematika a práca s informáciami
 • Človek a príroda
 • Človek a spoločnosť
 • Človek a svet práce
 • Umenie a kultúra
 • Zdravie a pohyb

Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí.

Materská škola pracuje s obsahovými celkami, ktoré sa delia na ročné obdobia, ktoré majú odporúčané témy.

Školský vzdelávací program našej materskej školy:  ,,Hrou spoznávame svet"- prierez  4 ročnými obdobiami :                  

 1. Rozmanitá jeseň                                                  
 2. Čarovná zima
 3. Pestrá jar
 4. Veselé leto                

Podrobnejšie prierez ŠkVP Slniečko tvoria mesačné témy:       

 • Moja škôlka – Slniečko
 • Jeseň pani bohatá
 • Moje zdravie
 • Čaro vianoc
 • Príroda v zime
 • Mesiac zábavy a karnevalov
 • Kniha je náš kamarát
 • Potulky jarnou prírodou
 • Srdce dokorán rodina a svet
 • Čarovný svet detí

Kompletne vypracovaný školský vzdelávací program MŠ Slniečko:“ Hrou spoznávame svet“ je k dispozícii k nahliadnutiu v sídle materskej školy – umiestnený vo vstupnej časti MŠ vo vestibule

Projekty

"Školské ovocie" - Európsky projekt podpory spotreby ovocia a zeleniny 

"Stoj, pozor voľno!" - rozširovanie vedomostí z dopravnej výchovy

"Zdravé očká v škôlke" - očný screening 

"Naše záhony, naša bio záhradka" 

 

Aktivity

 • Doprava v kocke – projekt- týždeň mobility- návšteva policajtky
 • Tvorivé dielne p. Feherová – vrecúška z bylín, soli do kúpeľov...
 • Návšteva najstaršieho občana  
 • Vystúpenie pre dôchodcov v Spoločenskom dome -"Deň úcty starším"
 • Divadielko Svetielko – predstavenie "Jeseň spieva"
 • "Tekvičková slávnosť" -aktivita so ZZ  + "Šarkaniáda"
 • Naša záhradka-sadenie -cibuliek
 • Jesenná brigáda – práca v exteriéri MŠ
 • Košík plný vitamínov – tvorivé dielne – odšťavovanie
 • Vystúpenie Sokoliar
 • Vianočné fotenie - pohľadnice
 • Oslava Mikuláša, besiedka,  - príchod Mikuláša do MŠ
 • Vianočné tvorivé dielne – výroba vianočných dekorácií- vianočná burza
 • Vianočné adventné vystúpenie –koledovanie OÚ
 • Sezónne pohybové činnosti (sánkovanie)
 • Tvorivé dielne-vtáčiky v zime-výroba búdky, krmivo
 • Detský interpret – hudobno-pohybové aktivity- interaktívne
 • Karneval- fašiangová slávnosť pre deti v maskách s hudbou
 • Rečový screening - školská zrelosť
 • DOD ZŠ a MŠ Nitrianske Hrnčiarovce – spolupráca so ZŠ, MŠ
 • Výstavka obľúbených kníh (marec-mesiac knihy)
 • Návšteva mestskej knižnice
 • Návšteva Starého divadla v Nitre – predstavenie podľa ponuky- prípadne - Divadielko v MŠ
 • Oči – zrakový screening- zdravé očká v MŠ
 • Kto nás chráni – stretnutie s príslušníkmi polície, záchrannej služby
 • Medové raňajky – Medár z NR+ prezentácia ukážka  remesla
 • Jarná brigáda (úprava areálu MŠ)
 • Naša záhradka - sadenie
 • Vývoj motýľa - projekt
 • Deň matiek (zhotovovanie darčekov, vystúpenie v SD)
 • Výchovný koncert v MŠ
 • Turistická vychádzka 
 • Športové popoludnie pre deti – MDD
 • Výlet pre deti MŠ – triedny výlet – predškoláci - 4-5 roč.
 • Rozlúčková slávnosť + slávnostné odovzdávanie "Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania"

 

 

 

Rada školy pri Materskej škole v Štitároch

Rada školy je iniciatívnym a kontrolným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy detí, zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materskej školy.

Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy. Vyjadruje sa ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci v materskej škole.

Radu školy tvorí 5 členov.

Traja členovia boli delegovaní starostkou obce Valériou Kurucovou.

Ostatní členovia boli volení riadnou voľbou.

Funkčné obdobie RADY ŠKOLY  -  4 roky

 

ZLOŽENIE  RADY  ŠKOLY

 

Predseda Rady školy :  Mgr. Ivana  Cekov   -  zástupca zákonných zástupcov

Podpredseda Rady školy :  Ing. Karina Péliová – zástupca zákonných  zástupcov

Člen za pedagogických zamestnancov: Eva  Süttőová - delegovaná

Člen za nepedagogických zamestnancov: Dominika Magová -delegovaná

Člen zástupca obce : Renáta Godárová - delegovaná

OZ - Rodičovské združenie pri MŠ

Rodičovské združenie pri materskej škole Štitáre ako aj Revízna komisia boli založené v auguste 2014 a registrované na Ministerstve vnútra SR v septembri 2014.

Cieľom RZMŠ je spolupracovať s pedagogickým zborom a orgánmi štátnej správy najmä pri realizácii aktivít v MŠ Štitáre, pri vytváraní vhodných podmienok s dôrazom na bezpečnosť, pri údržbe a modernizácii interiéru a exteriéru materskej školy.

Činnosť  RZMŠ :

 • podieľa  sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 • ochraňuje deti pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese, stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním,
 • podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
 • zhromažďuje námety, pripomienky a oprávnené požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v materskej škole a spolupracuje pri ich riešení,
 • napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí a rodičov, spolupracuje s vedením materskej školy pri organizovaní  záujmových aktivít,
 • pri rozvoji záujmovej činnosti spolupracuje s detskými, mládežníckymi, športovými, pedagogickými a zdravotníckymi organizáciami

 

Členovia Združenia rodičov pri Materskej škole Štitáre:

 

 1. Predseda RZ pri MŠ – Mgr. Ivana Cekov
 2. Podpredseda RZMŠ – Ing. Karina Péliová
 3. Pokladník – Ing.Simona Szorádová
 4. Člen zastupujúcich rodičov – Kuťková Lenka
 5. Člen zastupujúcich rodičov – Ing. Balážiová Barčová Magdaléna
 6. Člen zastupujúcich rodičov – Novotná Michaela

Členovia revíznej komisie – Simona Podsedlá

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a podporte našu materskú školu

2% z vašich daní

 • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie.
 • Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a podporu vzdelávania detí
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ako postupovať.pdf 

Vyhlásenie o poukázaní 2% pre MŠ Štitáre 2023-2024.pdf 

2%

  Zápis do MŠ a podmienky prijatia

na rok 2024/2025

Zápis sa uskutoční v budove materskej školy

  15. mája 2024 od 10:00 - do 17.00 hod.

Deti prijímame s nástupom do materskej školy k 1. septembru 2024

  Podmienky prijatia dieťaťa do materskej Školy

  Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa :

 ✓     osobne v budove MŠ v čase zápisu — preferuje sa tento spôsob (zákonný zástupca + dieťa)

 ✓     elektronicky -emailom - odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu: msstitare@stitare.sk

 ✓     poštou , alebo kuriérom na adresu: Materská škola, Pri Prameni 122/8, 95101 Štitáre

  Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží:

 ✓    žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy- podpis oboch zákonných zástupcov, pokiaľ sú na rodnom liste.

 

 

- dôležité: podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

 1.     jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa - preukázať neoverenou kópiou rozhodnutia súdu

 2.     jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať - preukázať potvrdením od všeobecného lekára

 3.     zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa - preukázať písomným vyhlásením o podpísaní žiadosti jedným zákonným zástupcom.

 

 

 ✓    vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa o rozhodnutí podpísané oboma zákonnými zástupcami v prípade, ak sa rozhodnú, že rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa žiadajú poslať iba jednému zákonnému zástupcovi dieťaťa.

 

 ✓    potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, prípadne neočkovaní

 

 

 ✓     občiansky preukaz a rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

Ak pôjde o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, bude sa vyžadovať vyjadrenie príslušného výchovného zariadenia centra poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Informácia o MŠ, v ktorých sú zabezpečené podmienky pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V NITRE:

MŠ Nábrežie mládeže — samostatná trieda pre deti s mentálnym postihnutím

MŠ Piaristická — samostatná trieda pre deti s poruchami zraku

MŠ Párovská — integrácia detí s poruchami sluchu a NKS,

MŠ Nedbalova — integrácia detí s diabetes

MŠ Topoľová a MŠ Beethovenova — zabezpečené diétne stravovanie pre deti s celiakou

  Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

 •       zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 má povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

 •       dieťa s trvalým pobytom v obci Štitáre bude na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania prednostne prijaté do spádovej materskej školy.

  Informácia o práve na prijatie do materskej školy

 •       právo na prijatie do materskej školy majú v školskom roku 2024/2025 deti, ktoré k 31.8.2024 dovŕšia vek 4 roky,

 •       deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú do spádovej materskej školy -

  Podmienky prijímania dieťaťa do materskej školy: (zákonné podmienky prijatia)

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenia §28 ods. 9 a 10 školského zákona. Na základe § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

deti pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (t.j, ktoré do 31.8.2024 dosiahnu päť rokov)

deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie deti, ktoré k 31.8.2024 dovŕšia vek 4 roky,

deti, ktoré sú v MŠ zaradené z nariadenia súdu

  Ostatné podmienky prijímania dieťaťa do materskej školy:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Štitáre, Pri Prameni 122/8, Štitáre, po prijatí všetkých detí, podľa zákonných podmienok, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

ktorých súrodenci sú už prijatí do danej materskej školy aj v školskom roku 2024/2025

v závislosti od voľnej kapacity podľa veku v postupnosti 4, 3 roky ( s trvalým pobytom v obci Štitáre —

* mladšie ako 3 roky iba výnimočne) ostatné deti, v závislosti od kapacity MŠ, ktoré doposiaľ nie sú prijaté do inej MŠ

*Výnimočne možno prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a kapacitné podmienky.

  Všeobecné podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy:

- dieťa, ktoré má osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a je primerane veku samostatné (nemá plienky, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie si základné časti odevu, obuje sa ...)

Školské poplatky

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Štitáre č. 4/2023 s účinnosťou od 07.10.2023, o určení výšky finančných príspevkov  na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štitáre v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola určená nasledovná výška mesačného príspevku :

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

 • Obec Štitáre ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole s celodennou výchovou a vzdelávaním sumou vo výške 20,00 Eur / mesačne.
 • Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca dieťaťa prevodom na účet zriaďovateľa do 10-teho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci  (za september v septembri ).
 • Spôsob úhrady - prevodným príkazom, vkladom na účet.

 

Údaje na platbu mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole  

Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra           

Číslo účtu : 0816688004/5600                                                                               

IBAN : SK59 5600 0000 0008 1668 8004                                                     

Variabilný symbol :   poradové číslo dieťaťa                                         

Konštantný symbol : 0308                                                                       

Poznámka : rodič napíše meno dieťaťa

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • mesačný príspevok materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré malo prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní ( viac ako celý mesiac)
 •  z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (zdravotné potvrdenie)
 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských letných prázdnin, alebo bola    prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi.

V letných mesiacoch (v čase letných prázdnin) sa platí školné-príspevok za MŠ, len za deti, ktoré budú záväzne prihlásené do materskej školy.

 

Poplatky za stravu

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni je určená v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórií stravníkov, určeným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stravníci od 2 – 7 rokov patria do 2.finančného pásma a výška celodennej stravy  (desiata,  obed, olovrant) je 1,90 Eur.

Celodenná strava:  ( od 1.1. 2023)

desiata 0,45,- €

obed 1,10,-€

olovrant 0,35,- €

SPOLU 1,90 € celodenná strava / 1,55 € poldenná strava

Odhlasovanie stravníkov zo stravy je možné najneskôr do 7:30 h daného dňa.

Príspevok na náklady v školskej jedálni, ktorá zabezpečuje celodennú stravu pre deti v materskej škole v Štitároch, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 15.dňa kalendárneho mesiaca na základe predpisu úhrad na stravu od vedúcej školskej jedálne.

Dieťa môže byť prijaté na stravu až po odovzdaní vypísanej a zákonným zástupcom podpísanej prihlášky na stravovanie a zaplatení stravného.

V zmysle §4 ods.3 písm. a) zákona č.544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.5.2023 je poskytnutá dotácia na stravu vo výške 1,40 Eur na dieťa v poslednom ročníku materskej školy, ktorého rodič, alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti odovzdá žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Rozdiel medzi dotáciou a nákladmi na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa školskej jedálni, ktorá zabezpečuje celodennú stravu pre deti v materskej škole v Štitároch.

Výška príspevku na režijné náklady je paušálne 3,- € mesačne na jedného stravníka.

Preplatky sa vracajú po vyúčtovaní v mesiaci júl . V letných mesiacoch (v čase letných prázdnin) sa platí stravné len za prihlásené deti do materskej školy. U detí, ktoré nekončia dochádzku do materskej školy bude preplatok prevedený na nasledujúci školský rok, na čo sa rodič písomne upozorní.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
2
1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 19. 5. 2024
slabý dážď 22 °C 12 °C
pondelok 20. 5. mierny dážď 23/12 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 22/14 °C
streda 22. 5. slabý dážď 18/12 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:56
TÝŽDEŇ:1709
CELKOM:664248

hore