Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Obec je v týchto združeniach

Družobné obce

s obcou Csitár (Maďarsko od r.2010),

Küngős(Maďarsko od r. 2015)

Kleňany (SR od roku 2012),

Police (ČR od roku 2012)

Regionálne združenie podzoborských obci (RZPO)

Regionálne združenie podzoborských obcí / RZ PO / sa nachádza v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja. Rozloha mikroregiónu je 19 440ha a žije tu 21000 obyvateľov. RZ PO bolo založené v roku 1992 v zmysle § 20, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Začiatok činnosti RZ PO sa vzťahuje k roku založenia, kedy bola položená základňa vzájomnej spolupráce obcí. Jej vybudovanie bolo symbolicky zavŕšené výstavbou a slávnostným odhalením ,,Pomníka nádeje v Žiranoch“ v roku 1994. Združenie založilo tradíciu realizácie regionálnych slávností ,,Podzoborské kultúrne slávnosti“ a ,,Slávnosti Dní zmierenia spojených s kladením vencov k Pomníku nádeje v Žiranoch“ . Táto skutočnosť je dôkazom toho, že kde nechýba vôľa a odhodlanosť prezentovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo, môžu byť finančné prostriedky len čiastočným obmedzením.

Členskú základňu RZ PO tvorí 15 obcí zasahujúcich do 3 okresov: Nitra, Zlaté Moravce a Nové Zámky.

RZPO v roku 2007 oslavovalo 15. výročie začiatku spolupráce s Kelet-Balatoni Kistérség Területfejlesztési Társulás (Regionálne združenie obcí na východnej časti Balatónu). Bližšie info na www.keletbalaton.hu

Branč

Obec Branč sa skladá z dvoch častí: Branč, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1156 a Veľká Ves, spomenutá prvýkrát pod názvom Nagyfalow v roku 1271. S počtom obyvateľov 2015 Branč patrí medzi najväčšie obce RZ PO. Známa je hlavne vďaka zrúcaninám hradu, postaveného na sever od obce na ľavom brehu rieky Stará Nitra v 13. storočí. Hrad spustol v 18. storočí. Medzi kultúrne a historické pamiatky patrí gotický rímskokatolícky kostol zo začiatku 14. storočia, ktorý bol zväčšený a dostavaný v barokovom štýle v 18. storočí.

Čechynce

Prvá písomná zmienka o obci, ktorá má v súčasnosti 1024 obyvateľov, pochádza z listiny Belu IV, z roku 1248. Medzi miestne kultúrne a historické pamiatky je zaradený rímskokatolícky kostol Sv. Jána Krstiteľa z roku 1715. Charakteristickou aktivitou ľudí je vinohradníctvo.

Dolné Obdokovce

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1228. V súčasnosti tu žije 1159 obyvateľov, ktorí sa v nedávnej minulosti venovali hlavne poľnohospodárstvu a vinohradníctvu. Zachoval sa rímskokatolícky kostol z 12.storočia postavený v románskom štýle.

Hosťová

Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1232. V obci sa zachovali krásne ľudové kroje a udržiava sa miestny folklór. V súčasnosti tu žije 378 ľudí. Medzi kultúrne pamiatky patrí kostol Sv. Trojice z roku 1734, ktorého základy boli postavené v gotickom slohu.

Jelenec

V Jelenci, obci s mnohými zaujímavosťami a zachovanými kultúrnymi a historickými pamiatkami, medzi ktoré patrí zrúcanina hradu Gýmeš, barokový kaštieľ s kaplnkou z roku 1722, rímskokatolícky kostol z roku 1720, rezervácia ,,Gaštanica“, žije 1942 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113.

Klasov

Klasov s 1259 obyvateľmi leží v doline Babindolského potoka. Prvá písomná zmienka sa datuje do roku 1156. Medzi miestne historické a kultúrne pamiatky patrí: kúria Weiszovcov, barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, kaplnka a veľký počet prícestných krížov.

Kolíňany

O starobylosti obce, ktorú prvýkrát písomne spomínajú v roku 1113, svedčí románsky kostol z 11. storočia. V národnostne zmiešanej komunite s počtom obyvateľom 1444 pôsobí miešaný spevácky súbor, folklórna skupina, rôzne spolky a kluby.

Ladice

Ladice ako obec sa prvýkrát písomne spomínajú v roku 1075.Vinárska dedinka, pre ktorú sú typické pivničky zvané ,,hajloky“ má dnes 813 obyvateľov. Nachádza sa tu viacero sakrálnych pamiatok a kostol, postavený namiesto pôvodného gotického objektu.

Malý Cetín

Malebná obec Malý Cetín leží 13 km juhovýchodne od Nitry. Zaberá rozlohu 516 ha, má nadmorskú výšku 133 m a 374 obyvateľov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113.

Nitrianske Hrnčiarovce

Obec s 1753 obyvateľmi leží na južných svahoch Tribeča. Dobrá poloha pri krajskom meste / Nitra / mimo hlavnej komunikácie a pekná okolitá príroda môžu obci v budúcnosti dopomôcť k netušeným možnostiam rozvoja a prosperity.

Pohranice

Obec sa prvýkrát spomína v dokumentoch v roku 1075. Dominantou je kostol Všetkých svätých z 12. storočia, ale atraktívnou ju robí aj Lurdská jaskyňa / 1995 /. Návštevníkov láka príroda, termálny minerálny prameň a dobré víno dopestované miestnymi vinohradníkmi.

Štitáre

V minulosti sa obyvatelia obce venovali pestovaniu jahôd a táto tradícia sa zachovala až do dnešných dní, nakoľko sa každoročne organizuje futbalový jahodový turnaj / letné mesiace /. Ďalšou zaujímavosťou je lipa veľkolistá, nachádzajúca sa pred kostolom, ktorá je na zozname zákonom chránených stromov a jej vek sa odhaduje na 350 rokov. V obci žije 770 obyvateľov a prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113.

Veľký Cetín

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1239.Počet obyvateľov:1724. Rozloha: 1 687 ha. V rokoch 1938 – 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. V obci je gotický kostol z roku 1307, prestavaný v roku 1692, upravený a rozšírený v roku 1776 a neskorobaroková kaplnka z roku 1766.

Veľký Kýr

Prvá písomná zbierka o obci, ktorá leží na historickej Jantárovej ceste, pochádza z roku 1113. Nachádza sa 15 km od Nitry smerom na Nové Zámky. Z najvyššieho bodu obce sa naskytá výhľad na Podunajskú nížinu. Žije tu 3190 obyvateľov.

Žirany

Poľnohospodárska obec s vyše 1300 obyvateľmi, známa ťažbou vápenca a ľudovými zvykmi, je významnou národopisnou lokalitou. Obec udržiava partnerské vzťahy s mestom Dorog a obcou Papkeszi / Maďarsko /. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113.

zachovala až do dnešných dní, nakoľko sa každoročne organizuje futbalový jahodový turnaj / letné mesiace /.

Mikroregion ZOBOR

Mikroregion Váh-Dunaj-Ipel

Zoznam členov Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ

Spolok na podporu samosprávnej demokracie

oprávnená osoba: Mgr. Daniel Balko                                                        

2. Mesto Komárno

oprávnená osoba: MUDr. Anton Marek, primátor

3. Mesto Levice

oprávnená osoba: Ing. Štefan Mišák, primátor

4. Mesto Nové Zámky

oprávnená osoba: Ing. Gejza Pischinger, primátor

5. Obec Imeľ

oprávnená osoba: Ing. František Tyukos, starosta

6. Obec Mojmírovce

oprávnená osoba: Imrich Kováč, starosta

7. Obec Nesvady

oprávnená osoba: JUDr. Jozef Haris, starosta

8. Obec Prašice

oprávnená osoba: Erika Nemešová, starostka 

9. Obec Svätý Peter

oprávnená osoba: Ing. Jozef Jobbágy, starosta

10. Obec Štitáre

oprávnená osoba: Ing. Zuzana Vinkovičová, starostka

11. Mikroregión Dolné Pohronie a južná časť Podunajska (*pozastavené členstvo)

oprávnená osoba: Ladislav Magát, starosta, Kamenný Most

členské obce: Belá, Bíňa, Bruty, Čata, Hronovce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Obid, Pohronský Ruskov, Sikenička

12. Regionálne združenie Podzoborských obcí (*pozastavené členstvo)

oprávnená osoba: JUDr. Eduard Gulka, starosta, Branč

členské obce: Branč, Čechynce, Dolné Obdokovce, Hosťová, Jelenec, Klasov, Kolíňany, Ladice, Malý Cetín, Nitrianske Hrnčiarovce, Pohranice, Veľký Cetín, Veľký Kýr, Žirany

13. Združenie obcí Most priateľstva – Hídverő Társulás

oprávnená osoba: Olga Szabó, starostka, Patince

členské obce: Bátorove Kosihy, Búč, Chotín, Iža, Kravany nad Dunajom, Marcelová, Moča, Modrany, Patince, Radvaň nad Dunajom, Virt, Vrbová nad Váhom, Zlatná na Ostrove

ZMOS-zväz miest a obcí Slovenska

Združenie vzniklo v roku 1990 a v súčasnosti zastrešuje 54 obcí vrátane Nitry, ktorá sa po niekoľkoročnej absencii stala opäť členom združenia. Medzi hlavné úlohy združenia patrí zastávanie záujmov obcí a regiónu. Pravidelné stretnutia členskej základne, na ktorých sa prejednávajú všetky potrebné legislatívne zmeny, či problémy, ktoré trápia obce, sú jasným výsledkom zodpovednej práce ZMOS-u. Pri príležitosti 20. výročia založenia bola vydaná publikácia o jednotlivých členoch tohto združenia, kde drvivá väčšina starostov jednoznačne deklarovala prínos združenia pre rozvoj obcí daného regiónu.

Ponitrianske združenie pre separovaný zber

(viď informácie o PZ PSZ na stránke obce)

RVC Nitra -Regionálne vzdelávacie centrum

Spoločný stavebný úrad so sídlom Nitrianske Hrnčiarovce od 1.5.2011

Občianske združenie ŽIBRICA

STANOVY
Občianskeho združenia
ŽIBRICA

V zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
Článok 1

Základné ustanovenia

1.1.Verejno-súkromné partnerstvo občianske združenie /ďalej len OZ/ Žibrica je názov pre mimovládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, ktoré zabezpečuje svoju činnosť napĺňaním cieľov a predmetu v celistvom území tvorenom katastrálnymi územiami obcí: Bádice, Dolné Lefanrovce ,Horné Lefantovce, Čeladice, Hosťová, Nitrianske Hrnčiarovce, Kolíňany, Ľudovítová, Podhorany, Štitáre, Výčapy-Opatovce, Žirany.

1.2. OZ Žibrica je partnerstvo verejnej správy, podnikateľských a nepodnikateľských subjektov a občanov pôsobiacich alebo sídliacich na danom území s cieľom zostaviť, realizovať, riadiť, monitorovať a hodnotiť integrovanú stratégiu rozvoja územia.

1.3. OZ Žibrica je právnická osoba, založená v súlade s ustanoveniami zákona č.83/1990 o združení občanov v znení neskorších zmien a doplnkov. Právnu spôsobilosť nadobúda registráciou na Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Článok 2

Názov a sídlo občianskeho združenia

2.1. Názov občianskeho združenia : ŽIBRICA

2.2. Skrátený názov: OZ Žibrica

2.3. Sídlo: 951 01 Štitáre, Pri Prameni 14

Článok 3

Poslanie, ciele a činnosť

3. 1. Poslaním OZ ŽIBRICA je aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií realizovať aktivity na podporu trvalo udržateľného socio-ekonomického, environmentálneho a kultúrneho rozvoja vidieka územia Miestnej akčnej skupiny ŽIBRICA , ktoré sú v súlade s integrovanou stratégiou rozvoja územia OZ ŽIBRICA.

3.2. Konkrétnymi cieľmi činnosti OZ ŽIBRICA je:

- Cieľom OZ je získať nenávratnú finančnú pomoc pre spracovanie mikroregionálnych rozvojových stratégií a pripraviť miestnu odbornú kapacitu pre prístup LEADER .

- Čo najefektívnejšie koordinovať zoskupenie subjektov s cieľom zabezpečiť potrebné úlohy vyplývajúce z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013,

– podpora budovania a rozvoj miestnych partnerstiev a využitia vnútorného rozvojového potenciálu vidieka.

- Zaisťovanie monitoringu územia a vyhodnotenie analýz.

- Zlepšenie služieb obyvateľom združených obcí najmä v oblasti sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie , miestnej dopravy, školstva, kultúry a miestneho cestovného ruchu a to:

a) spoločným postupom pri dosahovaní stability územia a jeho trvalo udržateľného rozvoja

b) súčinnosťou na spoločných investičných akciách

c) tvorbou rozvojovej stratégie územia

d) záchranou a podporou kultúrneho dedičstva

e) podporou rozvoja podnikania

f) podporou komunít a občianskych združení združených obcí

g) koordináciou propagácie regiónu, jeho subjektov a produktov ako aj duchovných kvalít a hodnôt a jeho prírodných podmienok pre rozvoj cestovného ruchu

3.3. Za účelom dosiahnutia vytýčených cieľov bude OZ ŽIBRICA realizovať nasledovné činnosti:

-finančne a personálne zabezpečovať implementáciu stratégie rozvoja OZ a realizáciu jednotlivých projektov vyplývajúcich z uvedenej stratégie,

-zabezpečovať všetky potrebné administratívne činnosti spojené s príjmom, výberom a kontrolou projektov predkladaných žiadateľmi z mikroregionu pre účasť v jednotlivých podporných programoch,

-zabezpečovať harmonizáciu zámerov s požiadavkami štátnej správy a miestnej samosprávy,

-zabezpečovať výber projektov tak, aby boli naplnené strategické ciele definované v rozvojovej stratégii OZ,

Zabezpečovať vypracovanie projektov pre účasť v podporných programoch,

-zabezpečovať spoluprácu verejných inštitúcií neziskových subjektov, podnikateľských subjektov a zapojenie miestnych obyvateľov do rozhodovacích procesov,

- iniciovať vznik štruktúr a sietí, ktoré sprostredkujú prenos informácií a zabezpečia udržateľný rozvoj OZ,

-aktivizovať samotné OZ ŽIBRICA k integrácii do europskych štruktúr a sietí,

-organizovať vzdelávacie aktivity, tematické zájazdy a semináre podporujúce naplnenie cieľov OZ,

-vydávať propagačné a informačné materiály,

- vytvárať partnerstvá a aktívne spolupracovať v rámci partnerstiev.

Článok 4

Členstvo

4.1. Členstvo v OZ ŽIBRICA je dobrovoľné.

4.2. Členom OZ môže byť fyzická alebo právnická osoba nad 18 rokov s trvalým pobytom, sídlom alebo pôsobnosťou v území OZ ŽIBRICA, ktorá súhlasí s jeho stanovami a ktorá uhradí členský príspevok.

4.3. Kolektívnym členom sú právnické osoby, ktoré majú záujem podporovať ciele združenia a súhlasia so stanovami združenia.

4.4. O prijatí za člena združenia rozhoduje výkonný výbor na základe písomnej prihlášky. Všetky prípady, keď výkonný výbor neschváli podanú prihlášku za člena, sa predložia na konečné posúdenie členskej schôdzi združenia.

4. 5. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4. 6. Výška členského príspevku je :

20,- €/rok - obec

20,-€/rok – podnikateľský subjekt

5,-€ - právnická osoba -neziskový subjekt

3,-€ - fyzická osoba

4. 7. Členstvo zaniká:

- vzdaním sa členstva v združení

- vylúčením člena členskou schôdzou za hrubé porušenie prijatých

stanov OZ

- za porušenie všeobecne platných právnych a morálnych noriem

poškodzujúcich dobré meno OZ

- zánikom právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby

- zánikom združenia

Článok 5

Práva a povinnosti členov

Základným právom a povinnosťou člena OZ je aktívna účasť na činnosti združenia.

5. 1. Ďalej má člen tieto práva:

- podieľať sa na činnosti združenia

- voliť a byť volený do orgánov

- delegovať svojich zástupcov do orgánov združenia

- predkladať návrhy, námety, pripomienky a sťažnosti k činnosti orgánov združenia a žiadať ich posúdenie a riešenie

- zúčastňovať sa na podujatiach a aktivitách organizovaných združením

- získavať prednostne informácie a materiály z informačných fondov združenia

- má právo používať dostupné vybavenie združenia, a to za podmienok stanovených výkonným výborom združenia

Ďalej je člen povinný najmä:

- dodržiavať stanovy

- plniť rozhodnutia orgánov združenia

- chrániť dobré meno a záujmy združenia

- zúčastňovať sa rokovaní orgánov združenia

- podporovať činnosť združenia a jeho aktivity

Článok 6

Orgány, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia.

Orgánmi občianskeho združenia sú:

a/ členská schôdza

b/ výkonný výbor

c/ predseda

d/ revízna komisia

Členská schôdza

6. 1. Členská schôdza je najvyšším orgánom združenia, ktorý je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach združenia. Členskej schôdze sa môžu zúčastniť všetci členovia združenia. Riadnu členskú schôdzu zvoláva výkonný výbor združenia najmenej raz ročne písomnou pozvánkou, doručenou zásielkou na adresu každého člena združenia, najmenej 15 dní pred dňom jej konania, ktorá musí obsahovať čas a miesto konania členskej schôdze a uvedenie programu členskej schôdze. Zmena programu členskej schôdze je možná iba na základe súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov združenia, zúčastnených na členskej schôdzi.

6. 2. Mimoriadnu členskú schôdzu je výkonný výbor združenia povinný zvolať vždy, keď o to požiadajú členovia predstavujúci aspoň 30 % všetkých členov, písomnou žiadosťou s uvedením veci, ktorá má byť mimoriadnou členskou schôdzou prerokovaná.

6. 3. Členská schôdza je uznášaniaschopná, pokiaľ je na jej rokovaní prítomných minimálne 50 % jej členov. Členská schôdza rozhoduje hlasovaním, pri čom každý člen združenia má jeden hlas. Rozhodovanie členskej schôdze je platné, pokiaľ bolo prijaté minimálne 50 % hlasmi prítomných členov združenia. Pri hlasovaní o voľbe a odvolaní členov výkonného výboru združenia, zmene stanov, združenia, o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo jeho zlúčením s iným združením je k platnosti rozhodnutia potrebný súhlas 2/3 hlasov všetkých členov združenia.

6. 3. 1. Zápisnicu z jednania členskej schôdze podpisuje predseda a 1 overovateľ z členov združenia.

Výkonný výbor

6. 4. Výkonný výbor je najvyšší výkonný orgán. Za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu združenia – členskej schôdzi.

6. 5. Výkonný výbor vykonáva nasledovné činnosti:

- riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu

- zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu

a pripravuje základné materiály pre tieto rokovania.

6. 6. Výkonný výbor má troch členov, tvorí ho predseda, podpredseda a člen. Predsedu, podpredsedu a člena výkonného výboru volí členská schôdza na obdobie dvoch rokov.

6. 7. Zakladajúci výkonný výbor združenia tvoria:

- Ing.Jozef Holúbek, podpredseda ,951 44 Výčapy Opatovce 240

- Ing.Anton Laca, člen 951 03 Čeladice

Predseda

6. 8. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi jeho činnosť a koná v jeho mene.

6.9. Predseda rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom.

Revízna komisia

6. 10. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia.Má maximálne 3 členov:

Ing. Anton Bódi,

Mgr. Anna Vrábelová,

Mgr. Magdaléna Bogyová.

Je zodpovedná členskej schôdzi.

6. 11. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom výbore združenia.

6. 12. Revízna komisia kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných prepisov.

6. 13. Predsedu a členov revíznej komisie združenia volí členská schôdza,

na 2 ročné volebné obdobie.

Štatutárne orgány

Štatutárnymi orgánmi oprávnenými konať v mene združenia je predseda a podpredseda, každý z nich je oprávnený konať samostatne.

Článok 7

Zásady hospodárenia

7. 1. V majetkovo - právnych veciach za združenie navonok vystupuje a podpisuje predseda výkonného výboru spolu s jedným členom výkonného výboru. Predseda výkonného výboru môže byť zastúpený podpredsedom výkonného výboru.

7. 2. Týmto nie je dotknuté zastupovanie združenia inou osobou na základe písomného splnomocnenia udeleného osobami oprávnenými podľa bodu 7.1.

7. 3. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa rozpočtu.

7. 4. Výdavkami združenia sú:

- výdavky na podporu účelu združenia

- výdavky na správu združenia

Článok 8

Spôsob použitia výnosov z majetku a iných príjmov združenia.

8.1. Príjmy združenia sú:

a. výnosy z majetku združenia, t.j. príjmy z prenájmu, úroky z peňažných vkladov, výnosy z cenných papierov,

b. dary a príspevky od právnických a fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb,

c. výnosy z verejných zbierok,

d. výnosy z lotérií a iných hier,

e. dedičstvo,

f. výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských akcií a dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu obce alebo štátneho fondu,

g. v záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a s poslaním združenia a v súlade so všeobecne zaväzujúcimi predpismi a týmito stanovami.

8.2.

a. výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia

b. združenie môže uzatvárať zmluvy s inými združeniami o súčinnosti na dosiahnutie určitého cieľa, prípadne na uplatňovanie iného spoločného záujmu. Na platnosť zmluvy treba písomnú formu.

Článok 9

Zánik združenia a spôsob majetkového vysporiadania pri zániku združenia

9. 1. Združenie môže zaniknúť zlúčením, rozhodnutím najvyššieho orgánu združenia o dobrovoľnom rozpustení alebo právoplatným rozhodnutím MV SR o rozpustení združenia.

9. 2. O zániku združenia zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán 2/3 väčšinou.

9. 3. Združenie zaniká dňom výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciu.

9. 4. Pri zániku združenia s likvidáciou rozhodne členská schôdza o menovaní likvidátora.

9. 5. Likvidátor najprv vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

Článok 10

Záverečné ustanovenia.

Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Tieto stanovy boli schválené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.6. 2011

V Štitároch, 24.06.2011

Vstup našej obce do OZ Žibrica bol odsúhlasený obecným zastupiteľstvom na mimoriadnom zasadnutí OZ 

dňa 4. júna 2011.

10/ Záujmové združenia a inštitúcie

 Štitársky ženský folklórny súbor MENYECSKEKÓRUS

Súbor vznikol na podnet Základnej organizácie Csemadok v Štitároch

z roku 2003 . 

8 členný  zbor poprvýkrát sa predstavil v roku 2003 v obci.  

Jeho členkami sú:

Etela Maťušová, Veronika Magová, Otília Péliová, Renata Kišucká, Helena Monárová,Helena MolnárováII.,Božena Kóšová, Agneša Balková ,Veronika Magová a Rozália Priklerová. 

V súčasnosti má 7 členov:

Etela Maťušová, Otília Péliová,Helena Monárová,Helena MolnárováII.,Božena Kóšová, Agneša Balková a Rozália Priklerová.

Dirigent:  Dr. Viktor Simek

CSEMADOK

Miestna organizácia Csemadok-u  sa od polovice minulého storočia stáva hybnou silou pri organizovaní kultúrnych podujatí v obci.

Organizujú spoločenské podujatia, vystúpenia ako i tradičné každoročné kultúrne vystúpenia z príležitosti osláv  hudobného skladateľa Zoltána Kodálya, ktorého pamätná tabuľa zdobí budovu Spoločenského domu v Štitároch.

 Od roku 2OO3, kedy sa obec osamostatnila medzi najaktívnejších členov patria Etela Maťušová, Helena  Molnárová , Renata Kišucká, Otília Péliová. Ponúkajú pomocnú ruku aj folklornemu speváckemu  súboru.

V súčasnosti však činnosť Csemadoku -u upadá. Po generačnej výmene vedenia sa nenájde nikto, kto by nadviazal na úspešnú činnosť.

Predsedkyňou je Etela Maťušová.

Medzi ich hlavné úlohy patrí udržať a rozvíjať maďarské ľudové tradície, organizovať kultúrne podujatia a podporovať folklórny súbor .

Oslava 60. výročia Csemadoku  sa uskutočnila  7. novembra 2009 v kultúrnom dome v Jelenci spolu s ostatnými občanmi  menšiny maďarskej národnosti nitrianskeho regiónu.

Výročná schôdza Csemadoku za rok 2011 sa konala 3.12.  2011 v spoločenskom dome.

Slávnostný program obohatili aj pozvaní hostia  z Pohraníc a zo Žirian.

Po tomto krátkom ale hodnotnom programe vystúpila predsedníčka organizácie pani Etka Maťušová. Hosťami boli aj pozvaní priatelia z družobnej obce Csitár( Nógrád) z Maďarska.

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3
1
4

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

dnes, utorok 30. 5. 2023
zamračené 23 °C 12 °C
streda 31. 5. slabý dážď 24/12 °C
štvrtok 1. 6. slabý dážď 25/13 °C
piatok 2. 6. slabý dážď 25/14 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:435
TÝŽDEŇ:1038
CELKOM:564307


hore