Menu
Obec Štitáre
ObecŠtitáre

Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

Obecné zastupiteľstvo Obce Štitáre v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 11 ods.1 a§ 26 ods. 3  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach

v y d á v a t i e t o

Zásady postupu

pri vybavovaní sťažností v podmienkach

Obce Štitáre

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní sťažností, príslušnosť pri prešetrovaní, písomnom oznamovaní výsledku prešetrenia sťažnosti a pri  kontrole vybavovania sťažností v Štitáre (ďalej len „obec“), ako orgánu verejnej správy (ďalej len VS). Sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo, starostu, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce.

Článok 2
Základné pojmy

(1) Sťažovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podala sťažnosť.

(2) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánov alebo zamestnancov obce

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánov alebo zamestnancov obce.

Obsahové náležitosti sťažnosti sú stanovené v ust. § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona o sťažnostiach.

(3) Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti obce, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napr. Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a pod.)

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a pod.) alebo

d) smeruje proti rozhodnutiu obce alebo iného orgánu verejnej správy, ktoré bolo vydané v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní)

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie

a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy

b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (exekútorov, notárov)

(4) Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

(5) Odloženie sťažnosti – sa vykoná v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťažnostiach.

(6) Vybavenie sťažnosti -  odoslanie písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi s uvedením,  či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená.

(7) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

(8) Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti  je novou sťažnosťou proti postupu obce pri  vybavovaní alebo pri doložení sťažnosti.

Článok 3
Prijímanie a centrálna evidencia sťažností

(1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.

(2) Sťažnosť, ktorá bola podaná obci telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí svojím podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Sťažnosť podaná obci elektronickou poštou so zaručeným  elektronickým podpisom sa považuje za sťažnosť podanú písomne.

(3) Prijímanie písomných sťažností na obci zabezpečuje  pracovníčka obecného úradu, starostka obce.

(4) Prijímanie ústnych sťažností podľa zákona o sťažnostiach zabezpečuje – starostka obce, kontrolór obce, pracovníčka obecného úradu.

Pri podaní ústnej sťažnosti sa vyhotoví záznam (príloha č. 1 týchto zásad). Postup je uvedený v zákone o sťažnostiach  § 5 ods. 4 - 6.

(5) Všetky doručené sťažnosti sa evidujú oddelene od evidencie ostatných písomností v centrálnej evidencii sťažností obce, ktorú vedie zamestnankyňa  obce, pričom musí obsahovať najmä údaje podľa § 10 zákona o sťažnostiach.

Článok 4
Príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažností

(1) Sťažnosti pri prenesenom výkone štátnej správy:

a) Proti starostke obce prešetruje a vybavuje  najbližší orgán štátnej správy  s kontrolnou právomocou (spravidla odvolací orgán). Ak takýto orgán nie je,  tak sťažnosti prešetruje a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností  - Úrad vlády SR.

b) Proti vedúcim zamestnancom  a zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej činnosti.

(2) Sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a vybavuje:

a) Komisia  obecného zastupiteľstva

 • proti činnosti starostu obce
 • proti činnosti hlavného kontrolóra
 • proti činnosti jednotlivých poslancov 

b) Hlavný kontrolór obce

 • proti odloženiu sťažnosti
 • proti vybaveniu sťažnosti

(3) Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán a zamestnanec, ktorý vybavil predchádzajúcu sťažnosť.

Článok 5
Komisia pre vybavovanie sťažností

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na  vybavovanie sťažností. Komisia má  4 členov. Komisiu navonok zastupuje predseda komisie, ktorého si zvolí komisia zo svojich radov.

Zloženie komisie: 

Predseda: Ing. Stanislav Brath

Členovia: Ing. Daniel Pindeš

(2) Komisia sa schádza tak, aby boli dodržané zákonné lehoty pre vybavovanie sťažností.  Komisiu zvoláva predseda komisie.

(3) Organizačné a administratívne veci zabezpečuje obecný úrad.

Článok 6
Základné pravidlá pri vybavovaní sťažností

(1) Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu bez ohľadu na sťažovateľa a toho proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil.

(2) Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich.

(3) Každé prijaté podanie sa posúdi podľa obsahu a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach sa podanie:

- vráti (§ 4 ods. 3 zákona a § 8 ods. 3 zákona o sťažnostiach).

- postúpi (§ 3 ods. 3 písm. b/, § 4 ods. 4 a 5 zákona o sťažnostiach)

- odloží (§ 5 ods. 6 a 7 a  § 6 zákona o sťažnostiach)

- vybaví § 18 až § 22 zákona o sťažnostiach.

(4) Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

(5) Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sťažnosti sa nesprístupňujú (§ 8 až 12 zákona č. 211//2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám).

(6) Každý zúčastnený na vybavení sťažnosti komu je sťažovateľova totožnosť známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť, ak o to požiadal sťažovateľ. V takomto prípade sa pri prešetrovaní sťažnosti postupuje len na základe jej odpisu, v ktorom sa neuvádza nič z toho, čo by umožňovalo identifikáciu sťažovateľa.

(7) Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

(8) Z prešetrovania a vybavenia sťažnosti je vylúčený

a) zamestnanec obce, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti

b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti

c) ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi obce, proti ktorému sťažnosť smeruje alebo k predmetu sťažnosti.

(9) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti, ak zistí podľa obsahu, že predmetné podanie sa netýka činnosti obce postúpi ho príslušnému orgánu VS (príloha č. 2 týchto zásad).

(10) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je povinná bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti.

(11) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu (§ 6 ods. 2 zákona o sťažnostiach) písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu (príloha č. 3 týchto zásad)

s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží podľa § 6 ods. 1 písm. h zákona o sťažnostiach).

(12) Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, osoba príslušná na prešetrenie sťažnosti to uvedie v zápisnici o prešetrení sťažnosti a oznámi sťažovateľovi.

(13) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti (viď príloha č. 6 týchto zásad).

(14) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená sťažnosť odložiť v prípadoch uvedených v § 5 ods. 6 a 7 a v § 6 zákona o sťažnostiach (príloha č. 4 týchto zásad).  O odložení upovedomí sťažovateľa a to v prípadoch uvedených v § 6 ods. 4 zákona o sťažnostiach ( príloha č. 5 týchto zásad).

(15) Obec sťažnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Z dôvodu náročnosti na prešetrenie sťažnosti je možné lehotu 60 pracovných dní predĺžiť o 30 pracovných dní.

(16) O predĺžení lehoty (§ 12 ods. 2 zákona o sťažnostiach) na vybavenie rozhoduje starosta obce. V prípadoch sťažnosti proti činnosti starostu, rozhoduje o predĺžení lehoty komisia obecného zastupiteľstva.

(17) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti odošle  písomné oznámenie výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi (podľa prílohy č. 7 týchto zásad).

Článok 7

Kontrola vybavovania sťažností

(1) Kontrolu vybavovania sťažností v obci  vykonáva v súlade s ustanovením §18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolór obce.

(2) Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti je oprávnená kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve.   

Tieto Zásady boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Štitáre, dňa 27.01.2011, uznesením č. 1/2011

Ing. Zuzana Vinkovičová

starostka obce Štitáre

Prílohy k zásadám:

 1. Písomný záznam o ústnej sťažnosti
 2. Postúpenie sťažnosti inému orgánu verejnej správy
 3. Výzva sťažovateľovi na spoluprácu a doplnenie informácií
 4. Záznam o odložení
 5. Upovedomenie sťažovateľa o odložení
 6. Zápisnica o prešetrení sťažnosti
 7. Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľov

Príloha  č. 1

OBEC..Štitáre, Pri Prameni  14 ...............................................................

Z Á Z N A M

o ústnej sťažnosti

Sťažovateľ:

FO: ........................................................................................................................................

                Meno/priezvisko/adresa trvalého (alebo prechodného) pobytu

PO: ........................................................................................................................................

               Názov/sídlo/meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať

PREDMET :

...............................................................................................................................................

 1. Sťažnosť je zameraná proti:*                  ..............................................................
 2. Sťažnosť poukazuje na nedostatky:*      ..............................................................
 3. Sťažovateľ sa domáha:*                           ..............................................................

Dňa............................. o .....hod.

Záznam vyhotovil :  .....................................................................

                                              Meno a priezvisko zamestnanca

Zamestnanci, prítomní pri ústnom podaní sťažnosti :  .........................................................

                                                                                                  .........................................................

                                                                                                                meno a priezvisko

..............................................                                                       

      podpis sťažovateľa

Poznámka:

Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy záznam odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.______________________________* nehodiace sa škrtnite

Príloha č. 2

OBEC ....................................................................................................................

2158

 • ·

     

           ..................................................

 

           ..................................................

                                                                                                                                             

                      (orgán verejnej správy)

 

 • ·

Sťažnosť č.

 

Vybavuje/linka

Obec

 

 

 

Dátum

VEC

Sťažnosť – postúpenie

         Dňa .......................... bola Obci .................................... doručená  sťažnosť .............................................................   (uviesť sťažovateľa),        v ktorej poukazuje na ...............

.............................................................................................................

(opísať predmet sťažnosti)

         Predmetnú sťažnosť   Vám  v prílohe postupujeme na vybavenie ako miestne a vecne príslušnému orgánu v súlade s §9 a§ 11 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.  O našom postupe informujeme sťažovateľa kópiou tohto listu.

S pozdravom

1 príloha  

Na vedomie

(sťažovateľ)

meno, priezvisko a podpis

Telefón

Fax

E-mail

Internet

IČO

 

 

 

 

 

 Príloha  č. 3

OBEC ....................................................................................................................

2158

 • ·

     

           ..................................................

 

           ..................................................

                                                                                                                                             

                           (sťažovateľ)

 

 • ·

Sťažnosť č.

 

Vybavuje/linka

Obec

 

 

 

Dátum

VEC

Sťažnosť – výzva na spoluprácu

Obci ................................... bola dňa ...........................      doručená Vaša sťažnosť vo veci ................................................................................................................................................

Vzhľadom k tomu, že predmetná sťažnosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 ods. 3 zákona  č.  9/2010  Z. z. o sťažnostiach, žiadame Vás v súlade s § 16 citovaného zákona, aby ste v lehote do desať pracovných dní od doručenia tejto písomnej výzvy doplnili Vašu sťažnosť o ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V prípade, že Vašu sťažnosť v stanovenej lehote nedoplníte, sťažnosť bude s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 písm.  h) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach odložená

meno, priezvisko a podpis

Telefón

Fax

E-mail

Internet

IČO

 

 

 

 

 

                                                                                                       Príloha č. 4

OBEC ....................................................................................................................

 Sťažnosť č.:

Mesto/obec.........................

 

 dňa......................................

ZÁZNAM

o odložení sťažnosti

Obec................................., (príslušnosť podľa vnútorného predpisu – obecný úrad, odbor, oddelenie podľa § 6 ods. 1 písm. a) – h)*/ zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

odkladá

sťažnosť

proti....................................................................................................

sťažovateľa........................................................................................

vo veci...............................................................................................

z dôvodu, že predmetná sťažnosť..................................................................................... 

______________________________________________________

Uviesť text príslušného ustanovenia:           

a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2, 
b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán činný

v trestnom konaní, 
c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 9, 
d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť rokov, 
e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2, 
g) mu bola zaslaná na vedomie, alebo
h) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1, alebo

ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2.

Zapísal:

...........................................................................

(meno, priezvisko, podpis)

Príloha č. 5

OBEC ....................................................................................................................

2158

 • ·

     

           ..................................................

 

           ..................................................

                           (sťažovateľ)                                                                                                                                             

 

 • ·

Sťažnosť č.

 

Vybavuje/linka

Obec

 

 

 

Dátum

        <span style="font-si

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4
1
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Foto 100

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 9. 2. 2023
jasná obloha 2 °C -9 °C
piatok 10. 2. polojasno 2/-4 °C
sobota 11. 2. zamračené 6/-2 °C
nedeľa 12. 2. oblačno 7/1 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Wifi pre teba

wifi pre teba

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:76
TÝŽDEŇ:887
CELKOM:519676


hore