RSS

Výber jazyka

  • sk
  • en

Obsah

Obec Štitáre

Obec ŠtitáreÚzemie obce Štitáre sa nachádza 7 km smerom na východ od okresného a zároveň krajského mesta Nitra. Štitáre sú jednou z 52 obcí okresu Nitra, ktorý je súčasťou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Obec Štitáre susedí na severe a severovýchode s obcou Žirany, na východe s obcou Kolíňany, na juhu s Pohranicami, na juhozápade s Nitrianskymi Hrnčiarovcami a na severozápade s obcou Podhorany.

 

Detail

22.06.2017

Ponuka práce Minitub Slovakia spol. s r.o.

Ponuka práce Minitub Slovakia spol. s r.o.

Ponuka práce Minitub Slovakia spol. s r.o.

Detail

21.06.2017

Deň matiek v obci Štitáre, 14.5.2017

Deň matiek v obci Štitáre, 14.5.2017

Deň matiek v obci Štitáre, 14.5.2017

Detail

19.06.2017

ÚP ZaD č. 2

Územný plán obce Štitáre – zmeny a doplnky č.2 - oznámenie o prerokovaní

Obec Štitáre ako obstarávateľ „Územného plánu obce Štitáre – Za D č.2“ /ďalej len ÚPN obce/ oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým obciam, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Štitáre, v súlade s ustanovením § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Územného plánu obce Štitáre – zmeny a doplnky č.2 sa uskutoční v dňoch od 20.06.2017 do 20.07.2017 ÚPN obce Štitáre je k nahliadnutiu v určenej lehote v pracovných dňoch v čase od 08.00hod. do 15.00 hod. na Obecnom úrade v Štitároch / a na úradnej tabuli obce/ a na webovej stránke www.stitare.sk Dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy podĺa § 22 stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov sú povinné oznámiť svoje stanovisko k ÚPN obce Štitáre, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia, kedy lehota na prerokovanie UPN obce končí . Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.

Detail

19.06.2017

Omšový poriadok do 25.6.2017

Omšový poriadok do 25.6.2017

Omšový poriadok do 25.6.2017

Detail